Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở (4):

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở vững mạnh, xứng tầm nhiệm vụ

  • 30/10/2020 07:15
  • 0 bình luận
  • Trần Quân - Việt Cường (Thực hiện)
  • In bài
ANTD.VN - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm sâu sắc đến công tác cán bộ, đánh giá cao vai trò quan trọng của cán bộ trong thực hiện công việc cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” (1); “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém” (2). Người còn chỉ rõ: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng” (3); “Không phải vài ba tháng, hoặc vài ba năm, mà đào tạo được một người cán bộ tốt. Nhưng cần phải công tác, đấu tranh, huấn luyện lâu năm mới được. Trái lại trong lúc tranh đấu rất dễ mất một người cán bộ” (4). Trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở hiện nay, để có thể phát huy được hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới thì yêu cầu đặt ra là cần phải xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh xứng tầm nhiệm vụ.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở vững mạnh, xứng tầm nhiệm vụ ảnh 1

Việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng sẽ giúp cán bộ, đảng viên trong lực lượng công an xã thật sự trong sạch, vững mạnh, gần gũi, thân thiện, gắn bó mật thiết với nhân dân

Có thể nói, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở không chỉ được thể hiện ở việc xác định đường lối, chủ trương mà còn ở năng lực tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối đã đề ra. Do đó, bên cạnh việc phải tiếp tục bổ sung, hoàn thiện đường lối, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở thì còn cần phải phát huy vai trò của đảng viên tại các cơ sở. Chi bộ phải là một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, mỗi đảng viên phải chủ động, nhạy bén, thống nhất tư tưởng và hành động, đấu tranh phòng, chống hiệu quả các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để làm tốt nhiệm vụ này, các chi bộ Công an xã mà đứng đầu là Bí thư chi bộ cần tăng cường các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng; gắn công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chính sách và các biện pháp quản lý hành chính, chấp hành nghiêm điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm. Chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, sự đồng thuận trong đơn vị. Cùng với giáo dục chính trị tư tưởng, cần tập trung bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên; tạo điều kiện, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ “sáng” về phẩm chất, đạo đức; “giỏi” về chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều và làm có thực chất. Tập trung xây dựng chi bộ Công an xã thành tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi cán bộ, đảng viên, đồng thời cải tiến và đổi mới nội dung sinh hoạt nhằm nâng cao tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của chi bộ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngoài ra, cần phải phát huy vai trò người đứng đầu chi bộ Công an xã trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên có đạo đức trong sáng, tâm huyết, tận tụy gắn bó với địa phương, có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ. Quán triệt các quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển, điều động cán bộ, đánh giá cán bộ, cụ thể hóa tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp theo quy định. Xây dựng kế hoạch và quyết tâm cao trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Để xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, xứng tầm nhiệm vụ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở thì một trong những yêu cầu đặt ra là cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Các đồng chí Bí thư chi bộ Công an xã cần chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm và kiểm tra các đồng chí đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng nguyên tắc, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Bên cạnh đó, cần phải tiếp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho đội ngũ Công an xã chính quy, đảm bảo cán bộ, đảng viên nắm vững quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; tổ chức phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn các hoạt động phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật có hiệu quả; giải quyết và xử lý các vụ việc xảy ra ở cơ sở theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của lực lượng Công an nhân dân.

Các Chi bộ Công an xã chính quy cần phải thường xuyên triển khai cho cán bộ, đảng viên học tập, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Chỉ thị 04-CT/BCA, ngày 19-5-2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

Việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng sẽ giúp cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tự soi mình, tự sửa chữa khuyết điểm nhằm xây dựng lực lượng Công an xã thật sự trong sạch, vững mạnh, gần gũi, thân thiện, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở vững mạnh, xứng tầm nhiệm vụ ảnh 2

“Tăng cường và nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, tôn trọng pháp luật. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, các chủ trương, quan điểm của Đảng về các nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự phải được thể chế hóa thành các văn bản pháp luật và được thực hiện bằng các cơ chế quản lý Nhà nước. Nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Chủ động đề xuất xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực an ninh, trật tự, làm cơ sở để phòng ngừa, đấu tranh và xử lý các hành vi xâm phạm an ninh, trật tự.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng các cấp ủy đảng, bảo đảm thật sự là hạt nhân lãnh đạo, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất, năng lực của tổ chức đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trách nhiệm người đứng đầu; coi trọng việc xây dựng, hoàn thiện và triển khai quy chế làm việc; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Công an nhân dân.

Đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng Công an nhân dân. Công an cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và sử dụng các kết quả nghiên cứu để đấu tranh phản bác các luận điệu phản động, sai trái. Đồng thời nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ Công an trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát hiện kịp thời, đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

* Đảng giữ vai trò lãnh đạo, Công an là lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh, trật tự

* Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở thực sự là hạt nhân, nền tảng của Đảng

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở vững mạnh, xứng tầm nhiệm vụ ảnh 3

Đại tá Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an

Đại tá Đặng Ngọc Bách (Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an): Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng về an ninh, trật tự ở cơ sở

- PV: Trên cương vị của mình, ông đánh giá thế nào về vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở hiện nay?

- Đại tá Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an: Bảo đảm an ninh, trật tự là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó Đảng giữ vai trò lãnh đạo, Công an là lực lượng nòng cốt. Xuất phát từ vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Đảng luôn coi trọng lãnh đạo công tác an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đảng đã ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều Nghị quyết, Chỉ thị về bảo đảm an ninh, trật tự và chỉ đạo thể chế hóa các chủ trương, Nghị quyết đó thành luật và các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và bảo đảm an ninh, trật tự cơ sơ sở. Chỉ đạo kiện toàn tổ chức hệ thống chính trị ở cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; củng cố các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự trong nhân dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy cơ sở, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự thông qua việc thực hiện tiêu chí về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển rộng khắp với nhiều mô hình cách làm hiệu quả, qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Bộ Công an đã triển khai Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, cùng với đó các chi bộ Công an xã chính quy cũng từng bước được kiện toàn. Theo ông, việc thành lập chi bộ Công an xã chính quy có tác động như thế nào đến việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở?

- Theo Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18-5-2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân thì ở Công an xã có từ 3 đảng viên chính thức là Công an chính quy trở lên, lập chi bộ Công an xã trực thuộc Đảng ủy xã. Chi bộ Công an xã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quy định tại Điều 24, Điều lệ Đảng; đồng thời có nhiệm vụ lãnh đạo Công an xã thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, Chỉ thị, Mệnh lệnh công tác của cấp trên. Nghiên cứu, đề xuất để Đảng ủy xã quyết định các chủ trương, kế hoạch, biện pháp thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Cấp ủy cấp trên về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; giúp Đảng ủy xã hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai, thực hiện các chủ trương, kế hoạch đó trong phạm vi xã, bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng về bảo đảm an ninh, trật tự được thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để. Với những nhiệm vụ của chi bộ Công an xã chính quy nêu trên và chức năng của công an là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, có thể nói rằng việc thành lập chi bộ Công an xã chính quy sẽ tác động tích cực, làm cho việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở được kịp thời, phù hợp và đạt hiệu quả cao hơn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở vững mạnh, xứng tầm nhiệm vụ ảnh 4

Các chi bộ Công an xã luôn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để phát huy vai trò của đảng viên tại cơ sở (Trong ảnh Công an xã Tân Lập, huyện Đan Phượng giao ban triển khai công tác). Ảnh: NGỌC QUỲNH

- Trong thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã có rất nhiều biện pháp để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, theo ông, chúng ta cần phải làm gì để phát huy hơn nữa điều này?

- Trước hết, cần khẳng định tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở là vấn đề rất quan trọng, rất cần thiết. An ninh, trật tự ở cơ sở được đảm bảo là yếu tố quan trọng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay, cần thực hiện một số nội dung chủ yếu như: Tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong đó yếu tố rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định là phải xây dựng các tổ chức đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, thực sự là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo đảm cho các lực lượng này hoạt động thực sự hiệu quả; tập trung đầu tư, xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh, chính quy, liêm chính, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phuc vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Trân trọng cảm ơn ông!

(Còn tiếp)

Bài 5: Gắn kết, hòa nhập giữa chi bộ Công an xã, thị trấn và Đảng bộ cơ sở

_____________________

(1, 2, 3 ,4 - Hồ Chí Minh Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật - Hà Nội, 1984, Tập 4, tr 452; tr 487; tr 487; tr 503)

Tin cùng chuyên mục