Vạch mặt sự chống phá thâm hiểm trước thềm đại hội Đảng các cấp

  • 10/12/2019 06:12
  • 0 bình luận
  • Hoàng Hà
  • In bài
ANTD.VN - Đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta trước sự chống phá quyết liệt từ bên ngoài cũng như đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là việc làm thường xuyên và lâu dài, song cuộc đấu tranh “kép” này cần phải mạnh mẽ hơn khi mà các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước đang gia tăng cường độ chống phá trong bối cảnh tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XIII.
Lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là ánh sáng soi rọi, là kim chỉ nam đưa đất nước và dân tộc ta giành chiến thắng trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc

Lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là ánh sáng soi rọi, là kim chỉ nam đưa đất nước và dân tộc ta giành chiến thắng trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc

Mỗi khi đất nước ta diễn ra những sự kiện trọng đại là các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị lại đẩy mạnh các hoạt động chống phá, công kích cách mạng nước ta. Hiện nay, khi mà tổ chức Đảng các cấp đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các hoạt động công kích, chống phá Đảng, Nhà nước ta đang dần gia tăng cả về tần suất và cường độ. 

Nhận diện sự chống phá thâm hiểm

Các hoạt động chống phá, công kích muôn hình vạn trạng, từ xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo, cán bộ đảng viên…, nhưng tập trung nhất là nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Trên các trang mạng, trang cá nhân của các tổ chức, cá nhân phản động, đối tượng chống đối, thù địch và cả những kẻ cơ hội chính trị thấy nhan nhản những nội dung với những câu hỏi hoài nghi như: “Vì sao đến giờ này mà Đảng và Nhà nước Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu, lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa xã hội?”.

Thậm chí có những kẻ còn trắng trợn đặt vấn đề rằng: “Hệ thống chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô cũ đã sụp đổ, chủ nghĩa xã hội là ảo vọng, sao Việt Nam còn hướng tới mục tiêu này?”… Có cả những đối tượng tinh vi hơn khi cho rằng chính việc thực hiện “nền kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản những năm qua mới là con đường” để đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao chứ không phải là “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” để rồi reo rắc hoài nghi là “về thực chất Việt Nam đã đi theo con đường tư bản chủ nghĩa”…

Thế nhưng, cho dù trắng trợn hay tinh vi cách gì, nếu tỉnh táo nhìn nhận thấy rõ ngay rằng đó thực chất là những luận điệu phi lịch sử, phản khoa học và phản động. Mục đích của những kẻ tung ra lập luận không gì là nhắm tới cái đích xấu xa tung hỏa mù, reo rắc hoài nghi khiến không chỉ quần chúng nhân dân mà cả những cán bộ, đảng viên hoài nghi, bi quan, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Sâu xa hơn chúng muốn đi tới cái đích cuối cùng là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, thay đổi chế độ chính trị, hướng lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa; bên cạnh đó là làm cho quần chúng nhân dân hoài nghi, bi quan, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Kim chỉ nam đưa đất nước phát triển

Được đẩy lên thành đợt cao điểm trong bối cảnh đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng song thực ra các hoạt động chống cách mạng Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị nằm trong chiến lược lâu dài “diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng tiến hành chống phá, công kích trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị - tư tưởng, kinh tế, văn hóa - xã hội, cho tới quốc phòng - an ninh và đối ngoại, với trọng tâm là cổ xúy hệ tư tưởng tư sản, âm mưu xóa bỏ nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng ta là Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội... Mục tiêu cuối cùng mà chúng muốn hướng tới là làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Song cho dù các thế lực thù địch, phản động và cơ hội có “mưu ma chước quỷ” tới đâu cũng không thể lay chuyển được niềm tin của tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Chính thực tiễn sống động là câu trả lời hùng hồn cho sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là ánh sáng soi rọi để dân tộc ta ra khỏi đêm dài của chủ nghĩa phong kiến và gần trăm năm chế độ thuộc địa. Đó cũng là kim chỉ nam đưa đất nước và dân tộc ta giành chiến thắng trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hơn 30 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng với nền tảng tư tưởng là Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi hàng trăm năm thuộc địa và chiến tranh, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có mức thu nhập trung bình, phát triển năng động với tốc độ tăng trưởng cao, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao.

Việt Nam tham gia tích cực, đầy trách nhiệm và có những đóng góp được ghi nhận, đánh giá cao vào sự phát triển chung của thế giới cũng như duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, trên toàn cầu. Việt Nam đã được tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, làm thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, cử lực lượng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; tổ chức những hội nghị quốc tế lớn của khu vực và thế giới…

Không chủ quan, mất cảnh giác trước “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Tuy nhiên, cần thấy rằng nếu chủ quan, mất cảnh giác hay thiếu tỉnh táo, những hoạt động chống phá, công kích, xuyên tạc, bôi nhọ theo kiểu mưa dầm thấm lâu của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị cũng có thể gây ra những tác hại, hệ lụy. Nhất là khi chúng đang triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông và mạng Internet, đặc biệt là mạng xã hội, để đồng thời với các hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta còn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chính nội bộ, xem đây như là một thủ đoạn thâm độc hòng lấy chính ta để chống ta, thúc đẩy sự suy yếu từ bên trong, nguy hiểm hơn là chống phá từ trong lòng.

Có thế thấy rõ, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thực chất là quá trình tự biến đổi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực, đi ngược, làm trái với với quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra trước hết trong cá nhân mỗi cán bộ, đảng viên và nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, có thể dẫn đến sự suy thoái của tổ chức, và về lâu dài, sẽ dẫn đến chuyển hóa chế độ chính trị. 

Nhận thức rõ nguy cơ này, Đảng ta đã xác định, cùng với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng là nguy cơ không thể xem thường đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII của Đảng cảnh báo: “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc câu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.

Vì thế, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta; đi liền với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, mà còn là giải pháp quan trọng, chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Nhiệm vụ này càng cấp bách và quan trọng hơn để làm thất bại mọi sự chống phá khi chúng ta đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Tin cùng chuyên mục