UBND đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được ban bố lệnh giới nghiêm

  • 08/06/2018 09:07
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN - Theo Luật Quốc phòng (sửa đổi), UBND cấp huyện ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số địa phương cấp xã. UBND đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số khu hành chính.  

Với 430/435 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 88.30%), sáng 8-6, Quốc hội đã bấm nút thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Luật Quốc phòng (sửa đổi) nghiêm cấm các hành vi: Chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nhân dân, Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; Thành lập tổ chức vũ trang trái pháp luật; Điều động, sử dụng người, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trang bị, thiết bị, phương tiện để tiến hành các hoạt động vũ trang khi chưa có lệnh hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc không có trong kế hoạch huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu đã được phê duyệt.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Luật còn nghiêm cấm hành vi chống lại hoặc cản trở cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; Lợi dụng, lạm dụng việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng để xâm phạm lợi ích của quốc gia, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Phân biệt đối xử về giới trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Luật cũng quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng. Đó là: Chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng trong phạm vi cả nước; Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, các bộ, ngành, chính quyền địa phương liên quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia...

Bộ Quốc phòng còn là đơn vị chủ trì, phối hợp với bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương lập, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch nhà nước, đề án về quốc phòng, trình cấp có thẩm quyền quyết định; Xây dựng, quản lý, chỉ huy Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục