Từ 25/11: Số lượng Phó Giám đốc sở của Hà Nội, TP.HCM tối đa là bao nhiêu?

  • 16/09/2020 11:06
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN - Theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành có hiệu lực từ 25/11, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc sở theo quy định tính bình quân chung thì Hà Nội và TP.HCM được tăng thêm không quá 10 người.

Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Điều 1 Nghị định 107/2020/NĐ-CP quy định, bình quân mỗi Sở có 3 Phó Giám đốc. Căn cứ số lượng sở được thành lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Giám đốc của từng sở cho phù hợp.

Riêng Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc.

Về số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở, phòng thuộc sở của Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh có dưới 10 biên chế công chức, phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có dưới 9 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có dưới 8 biên chế công chức được bố trí 1 Phó Trưởng phòng.

Phòng thuộc sở của Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có từ 10-14 biên chế công chức, phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có từ 9-14 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có từ 8-14 biên chế công chức được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng; Phòng thuộc sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 Phó Trưởng phòng.

Về số lượng Phó Chánh Thanh tra sở, Thanh tra sở có dưới 8 biên chế công chức được bố trí 1 Phó Chánh Thanh tra; Thanh tra sở có từ 8 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 2 Phó Chánh Thanh tra.

Chi cục thuộc sở có từ 1-3 phòng và tương đương được bố trí 1 Phó Chi cục trưởng. Chi cục không có phòng hoặc có từ 4 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 2 Phó Chi cục trưởng.

Còn về số lượng Phó Trưởng phòng thuộc chi cục thuộc sở, Nghị định nêu rõ, phòng có dưới 7 biên chế công chức được bố trí 1 Phó Trưởng phòng. Phòng có từ 7 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 2 Phó Trưởng phòng.

Về tiêu chí thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở, Theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP, phòng có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở. Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 7 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; tối thiểu 6 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I; tối thiểu 5 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III.

Tiêu chí thành lập Văn phòng thuộc sở được áp dụng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. Trường hợp không thành lập Văn phòng thuộc sở thì giao một phòng chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

Tin cùng chuyên mục