Từ 15-11, vị trí việc làm của viên chức được phân loại theo tiêu chí mới

  • 29/10/2020 16:15
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Nguyên tắc để xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc được Chính phủ yêu cầu phải thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và pháp luật về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Từ 15-11, vị trí việc làm của viên chức được phân loại theo tiêu chí mới ảnh 1

Bộ Nội vụ cho biết, từ ngày 15/11/2020, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực và thay thế Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, nguyên tắc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc được Chính phủ yêu cầu là phải thực hiện là nghiêm chủ trương của Đảng và pháp luật về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập; phù hợp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định. Những vị trí việc làm không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm.

Đồng thời, phải bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỷ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

Về căn cứ xác định vị trí việc làm của viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định cụ thể 2 căn cứ xác định vị trí việc làm bao gồm: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ 3 căn cứ xác định số lượng người làm việc bao gồm: vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập; Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; Thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị.

Cũng theo Nghị định, căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp bao gồm: Danh mục vị trí việc làm; Mức độ phức tạp của công việc của vị trí việc làm; Tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm.

Tin cùng chuyên mục