Từ 1-7: Áp dụng nhiều quy định mới về đăng ký thường trú đối với người công tác trong ngành công an

  • 14/06/2021 09:40
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN - Thông tư 55/2021/TT-BCA thay thế Thông tư 35/2014/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an và Nghị định 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Theo đó, từ 1-7, việc đăng ký thường trú đối với người công tác, làm việc trong CAND sẽ có nhiều điểm mới đáng chú ý.

Về đăng ký thường trú đối với người công tác, làm việc trong CAND, Điều 18 Thông tư 55/2021 quy định, sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật, CAND được đăng ký thường trú tại nơi đơn vị đóng quân khi đáp ứng các điều kiện: Sinh sống ổn định, lâu dài tại đơn vị đóng quân; Đơn vị đóng quân có chỗ ở cho cán bộ, chiến sĩ.

Hồ sơ đăng ký thường trú gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp ghi rõ nội dung để làm thủ tục đăng ký thường trú và đơn vị có chỗ ở cho cán bộ chiến sĩ.

Sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật, công nhân công an đã đăng ký thường trú theo quy định tại khoản 1 Điều này mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới ngoài đơn vị đóng quân và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú theo quy định Luật Cư trú và hướng dẫn tại Thông tư này. Hồ sơ đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 21 Luật Cư trú kèm Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp.

Về đăng ký tạm trú đối với người học tập, công tác, làm việc trong CAND, theo Thông tư 55, sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật, công nhân công an đang công tác, làm việc và ở trong đơn vị đóng quân của CAND; hạ sĩ quan nghĩa vụ, chiến sĩ nghĩa vụ ở trong đơn vị đóng quân của CAND; học sinh, sinh viên, học viên ở trong các trường CAND được đăng ký tạm trú tại đơn vị đóng quân khi đáp ứng các điều kiện: Sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định tại đơn vị đóng quân ngoài nơi thường trú; Đơn vị đóng quân có chỗ ở cho cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên, học viên.

Hồ sơ đăng ký tạm trú gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp ghi rõ nội dung để làm thủ tục đăng ký tạm trú và đơn vị có chỗ ở cho cán bộ chiến sĩ.

Học sinh, sinh viên, học viên học các trường CAND; hạ sĩ quan nghĩa vụ, chiến sĩ nghĩa vụ thực hiện đăng ký tạm trú thông qua cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý.

Trong thời gian 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký hoặc thời hạn tạm trú tối đa quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Cư trú, người đăng ký tạm trú có trách nhiệm thực hiện gia hạn tạm trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Bên cạnh đó, Thông tư 55 còn nêu rõ, cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp người học tập, công tác, làm việc ở tại đơn vị đóng quân trong CAND có trách nhiệm định kỳ hàng quý gửi danh sách kèm văn bản đề nghị xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú những trường hợp thuộc diện xóa đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 24 và Điều 29 Luật Cư trú tới cơ quan đăng ký cư trú nơi đơn vị đóng quân để xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú theo quy định.

Tin cùng chuyên mục