Từ 1/7/2020: Nhiều địa phương có thêm Phó Chủ tịch UBND

  • 27/06/2020 09:16
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN -Nghị định 69/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND). Theo đó nhiều địa phương sẽ có thêm Phó Chủ tịch UBND từ 1/7.

Nghị định 69/2020/NĐ-CP, quy định, đối với đơn vị hành chính ở nông thôn: Xã loại I, loại II có không quá 2 Phó Chủ tịch UBND; xã loại III có 1 Phó Chủ tịch UBND.

- Đối với đơn vị hành chính ở đô thị: Phường, thị trấn loại I, loại II có không quá 2 Phó Chủ tịch UBND; phường, thị trấn loại III có 1 Phó Chủ tịch UBND.

Trong khi đó theo quy định hiện hành (Điều 7 Nghị định 08/2016/NĐ-CP), đối với đơn vị hành chính ở nông thôn: Xã loại I có không quá 2 Phó Chủ tịch UBND; xã loại II, loại III có 1 Phó Chủ tịch UBND.  Đối với đơn vị hành chính ở đô thị: Phường, thị trấn loại I có không quá 2 Phó Chủ tịch UBND; phường, thị trấn loại II, loại III có 1 Phó Chủ tịch UBND.

Như vậy, số lượng Phó chủ tịch UBND xã loại II sẽ có không quá 2 người, tăng thêm 1 người so với quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Nghị định 69/2020/NĐ-CP cũng bãi bỏ quy định số lượng thành viên UBND ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thực hiện theo quy định của Quốc hội khi thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đó…

Về số lượng Đại biểu HĐND các cấp, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền nhân dân sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2020 nêu rõ, với thành phố trực thuộc trung ương có từ 1 triệu dân trở xuống thì HĐND được bầu 50 đại biểu; có trên 1 triệu dân thì có không quá 85 đại biểu.

Với quận có từ 100.000 dân trở xuống thì hội đồng dân nhân được bầu 20 đại biểu; có trên 100.000 dân thì được bầu tối đa 45 đại biểu...Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có 3000 dân được bầu 21 đại biểu; có trên 3000 thì được bầu tối đa 30 đại biểu (trước là 35 đại biểu). Xã còn lại có từ 5000 dân trở xuống được bầu 25 đại biểu; có trên 5000 dân được bầu tối đa 30 đại biểu (trước là 35 đại biểu).

Tổng số đại biểu HĐND TP.Hà Nội, TP.HCM được bầu là 95 đại biểu (hiện nay là 105 đại biểu). Như vậy so với quy định hiện hành, số lượng Đại biểu HĐND các cấp đã giảm.

Luật cũng bổ sung thêm 1 tiêu chuẩn của đại biểu HĐND là có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục