Từ 1/7/2019, bằng đại học chính quy và tại chức có giá trị như nhau

  • 25/06/2019 10:58
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN -Bằng đại học chính quy và tại chức có giá trị như nhau, tăng thêm mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng với một số nhóm đối tượng…cùng nhiều quy định quan trọng khác sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 7/2019.

Luật Giáo dục đại học 2018 quy định, văn bằng giáo dục đại học được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp một trình độ đào tạo theo một hình thức đào tạo, gồm bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ. Như vậy, người học theo học hình thức đào tạo nào thì sẽ được cấp bằng tốt nghiệp tương ứng với hình thức đào tạo đó.

Còn theo Điều 1 Luật này, văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương, nghĩa là không ghi hình thức đào tạo khi cấp bằng cử nhân.

Như vậy, giáo dục đại học không còn phân biệt bằng cấp giữa các hình thức đào tạo. Do đó, từ 1/7/2019, bằng đại học chính quy hay tại chức, từ xa, liên thông đều có giá trị ngang nhau.

Quy định này nhằm tạo điều kiện cho sinh viên theo học các hình thức đào tạo khác nhau khi tốt nghiệp đại học có cơ hội ngang nhau trong việc công nhận văn bằng, tuyển dụng lao động.

Từ 1/7/2019, bằng đại học chính quy hay tại chức có giá trị ngang nhau (ảnh minh họa)

Từ 1/7/2019, bằng đại học chính quy hay tại chức có giá trị ngang nhau (ảnh minh họa)

Theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng, từ 1/7/2019 tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với một số đối tượng:

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người áp dụng theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

 Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của BLHS 2015 về tội rửa tiền. Theo đó, từ 7/7 áp dụng một số tình tiết định khung hình phạt tội rửa tiền:

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là trường hợp người có chức vụ, quyền hạn sử dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện một trong các hành vi thuộc các tình tiết định tội rửa tiền.

- Phạm tội 2 lần trở lên là trường hợp người phạm tội đã thực hiện hành vi phạm tội rửa tiền từ 2 lần trở lên nhưng đều chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Có tính chất chuyên nghiệp là trường hợp người phạm tội thực hiện hành vi rửa tiền từ 5 lần trở lên (không phân biệt đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xóa án tích) và người phạm tội lấy khoản lợi bất chính thu được từ việc rửa tiền làm nguồn thu nhập.

Nghị định 39/2019/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nêu rõ, DNNVV thực hiện hình thức vay gián tiếp hay trực tiếp đều áp dụng mức cho vay và thời hạn cho vay như sau:

- Mức cho vay: Tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh; Tổng mức cho vay của Quỹ đối với một DNNVV không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ.

- Thời hạn cho vay: Phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh; Tối đa không quá 07 năm. 

Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường bổ sung thêm quy định về thời điểm các chủ dự án đầu tư phải trình báo cáo đánh giá tác động môi trường đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể:

- Đối với dự án khai thác khoáng sản, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản;

- Đối với dự án thăm dò, khai thác dầu khí, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ;

- Đối với dự án đầu tư xây dựng, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp dự án chỉ yêu cầu thiết kế một bước).

Nếu dự án có cùng một cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm định thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công thì trình đồng thời các hồ sơ thẩm định theo quy định;

- Các dự án khác không thuộc đối tượng trên trình trước khi quyết định đầu tư dự án.

Tin cùng chuyên mục