TP. HCM: Bổ nhiệm 156 cán bộ lãnh đạo thiếu điều kiện, tiêu chuẩn

  • 25/11/2019 13:51
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND TP. HCM giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2018.
Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện còn hạn chế, tồn tại trong công tác cán bộ tại TP.HCM

Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện còn hạn chế, tồn tại trong công tác cán bộ tại TP.HCM

Theo kết luận thanh tra, Bộ Nội vụ cho biết, về tuyển dụng công chức, trong giai đoạn thanh tra, UBND TP. HCM đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2016, qua đó tuyển dụng được 205 công chức ngạch chuyên viên và tương đương, 09 công chức ngạch cán sự và tương đương từ cấp huyện trở lên. Nhìn chung, kỳ thi công chức năm 2016 cơ bản thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế như: Quy định về điều kiện dự tuyển công chức có hộ khẩu thường trú tại thành phố; giới hạn độ tuổi dự tuyển trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (ngày 29/12/2017, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND bãi bỏ quy định này)...

Về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 346 hồ sơ cho thấy, các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được UBND thành phố thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhưng đến thời điểm thanh tra 13/346 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước tương ứng với ngạch công chức.

Kiểm tra việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành cấp huyện, phát hiện 11 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã; 3 trường hợp chưa đủ 60 tháng công tác; 7 trường hợp quyết định tuyển dụng không căn cứ vào kết quả tuyển dụng.

Liên quan đến quá trình bổ nhiệm, Thanh tra phát hiện, có 156 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chức chức danh như: Chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành; giữ ngạch thấp hơn hoặc không phù hợp với ngạch công chức theo quy định của bộ chuyên ngành và yêu cầu Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; chưa có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã hoặc chưa làm quy trình xét chuyển từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên.

Ngoài ra, thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 77 công chức còn chậm hoặc sớm so với quy định. Về số lượng cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý, tại thời điểm thanh tra, số lượng Phó Giám đốc và tương đương thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, còn 5 phòng, ban chuyên môn thuộc cấp sở có số lượng cấp phó vượt quá quy định 1 người/phòng, ban.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế như đã nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM: Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm; số lượng cấp phó.

Báo cáo Thành ủy thành phố để tiến hành rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do địa phương ban hành theo thẩm quyền; cập nhật, sửa đổi và ban hành các văn bản mới để thay thế, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cần phải tiến hành rà soát, xử lý theo thẩm quyền và theo hướng dẫn chung tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng đối với các trường hợp được sắp xếp, bố trí vào làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước theo chính sách thu hút của thành phố nhưng không qua tuyển dụng công chức kể từ thời điểm Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành...

Tin cùng chuyên mục