Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên ít nhất 1 năm/lần

  • 16/06/2020 14:38
  • 0 bình luận
  • Băng Tâm
  • In bài
ANTD.VN - Luật Thanh niên (sửa đổi) được Quốc hội thông qua quy định Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần về các vấn đề liên quan đến thanh niên.

Chiều 16-6, với 91,30% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) với 7 chương, 41 điều, có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.

Theo Luật Thanh niên (sửa đổi) được Quốc hội thông qua, thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi, là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Luật quy định quyền, nghĩa vụ cũng như nhiều chế độ đãi ngộ với thanh niên có tài năng

Luật quy định quyền, nghĩa vụ cũng như nhiều chế độ đãi ngộ với thanh niên có tài năng

Luật quy định Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần về các vấn đề liên quan đến thanh niên. Người có trách nhiệm đối thoại với thanh niên chỉ đạo chuẩn bị kế hoạch, chương trình đối thoại và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị chậm nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức đối thoại.

Luật cũng quy định, tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên.

Tiếp thu ý kiến của nhiều địa biểu về thanh niên có tài năng, luật quy định nhà nước có chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ đối với thanh niên có tài năng.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện chính sách đối với thanh niên có tài năng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

Luật cũng quy định trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, với xã hội, với gia đình và với bản thân, trong đó nhấn mạnh: "Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đảm nhận những công việc khó khăn, gian khổ, cấp bách khi Tổ quốc yêu cầu; Đấu tranh với các âm mưu, hoạt động gây phương hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc".

Tin cùng chuyên mục