Thông báo kết quả hoàn thuế sau 6 giờ làm việc

  • 15/03/2016 11:37
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài

ANTĐ - Trong thời gian không quá 6 giờ làm việc, Tổng cục Thuế thông báo kết quả giám sát hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) gửi cục thuế. Căn cứ kết quả, cục thuế ban hành quyết định hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Trong thời gian không quá 6 giờ làm việc, Tổng cục Thuế thông báo kết quả giám sát hoàn thuế

Trong thời gian không quá 6 giờ làm việc, Tổng cục Thuế thông báo kết quả giám sát hoàn thuế

Đây là một trong những nội dung tại văn bản hướng dẫn vừa được Bộ Tài chính gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đảm bảo quản lý chi hoàn thuế GTGT chặt chẽ, đúng quy định

Cụ thể, Bộ Tài chính yêu cầu, cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Trường hợp, trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế, phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, pháp luật hải quan hoặc trường hợp nếu người nộp thuế không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế hoặc có giải trình, bổ sung nhưng không chứng minh được số thuế đã khai là đúng,cơ quan thuế thay đổi việc áp dụng hình thức phân loại hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế đang thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau sang thuộc diện hồ sơ kiểm tra trước hoàn thuế sau.

Việc phê duyệt thay đổi áp dụng hình thức phân loại phải được cập nhật vào hệ thống thông tin nghiệp vụ và phải được thông báo cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính chỉ rõ, Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm về quyết định hoàn thuế và tổ chức thực hiện việc giải quyết hoàn thuế theo đúng trách nhiệm, thẩm quyền.

Để kiểm soát rủi ro trong hoàn thuế GTGT, Bộ Tài chính đề nghị các cục thuế phải thực hiện cập nhật đầy đủ tờ khai thuế, hồ sơ đề nghị hoàn thuế và các thông tin liên quan đến quá trình giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế (gồm phiếu đề xuất hoàn thuế, biên bản kiểm tra đối với trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế, văn bản thẩm định hồ sơ đề nghị hoàn thuế), dự thảo quyết định hoàn thuế vào hệ thống quản lý thuế. Đồng thời, gửi danh sách đề nghị phê duyệt quyết định hoàn thuế theo mẫu về Tổng cục Thuế.

Kể từ thời điểm nhận được danh sách đề nghị phê duyệt quyết định hoàn thuế của các cục Thuế, Tổng cục Thuế có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hồ sơ giải quyết hoàn thuế trên hệ thống quản lý thuế.

Trường hợp cục thuế đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định, trong thời gian không quá 6 giờ làm việc, Tổng cục Thuế thông báo kết quả giám sát hoàn thuế GTGT gửi cục thuế qua hệ thống thư điện tử.

Căn cứ kết quả thông báo của Tổng cục Thuế, cục thuế ban hành quyết định hoàn thuế và tự động cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về người nộp thuế quyết định này.
Thời gian giám sát, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế của Tổng cục Thuế không tính trong thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế của cục Thuế.

Tin cùng chuyên mục