• Nước chưa đến chân, chưa nhảy?

    Nước chưa đến chân, chưa nhảy?

    ANTĐ - Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước vừa được thông qua, là một trong ba đề án trụ cột để tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế. Đề án đã đề ra lộ trình cho ba nhóm doanh nghiệp, trong đó nhóm 3, thua lỗ kéo dài phải chuyển đổi mô hình hoặc phá sản, giải thể vẫn chưa có lối thoát. Cuộc hội thảo “Tái cấu trúc doanh nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam” vừa diễn ra, tập trung “mổ xẻ” từ quản trị, chiến lược tới tài chính và nhân sự doanh nghiệp.