• Hệ lụy nghiêm trọng từ mất cân bằng giới

    Hệ lụy nghiêm trọng từ mất cân bằng giới

    ANTĐ - Giữa bất bình đẳng giới và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta có mối quan hệ quyết định đến nhau. Bất bình đẳng giới là nguyên nhân làm gia tăng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, ngược lại mất cân bằng giới tính sẽ làm sâu sắc thêm vấn đề bất bình đẳng giới.

  • Cuộc chiến bình đẳng giới

    Cuộc chiến bình đẳng giới

    ANTĐ -Nếu như phụ nữ luôn chịu nhiều thiệt thòi do tình trạng bất bình đẳng giới còn diễn ra khắp thế giới thì họ lại phải thêm một lần thiệt thòi về bất bình đẳng tại khu vực nông thôn.