Sửa Thông tư 01: Kéo dài thời gian cơ cấu nợ, miễn giảm lãi đến hết 2021, giãn trích lập dự phòng trong 3 năm

  • 04/04/2021 07:00
  • 0 bình luận
  • Nhật Linh
  • In bài
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 03/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Kéo dài thời gian cơ cấu nợ, miễn giảm lãi, phí tới hết năm 2021

Cụ thể, theo thông tư mới, các TCTD được cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ đáp ứng đầy đủ các điều kiện: phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cho vay, thuê tài chính; phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến 31/12/2021.

Số dự nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi thuộc một trong các trường hợp sau: Số dự nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hoạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận;

Hoặc số dư nợ hoặc khoản nợ phát sinh trước ngày 23/1/2020 và quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến 29/3/2020;

Hoặc số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ 23/1/2020 và quá hạn trước ngày 17/5/2021.

Đồng thời, đây là các khoản nợ được TCTD đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ lãi đúng hạn theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Khách hàng có đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và TCTD đánh giá khách hàng có khả năng trả nợ đẩy đủ theo thời hạn được cơ cấu lại.

TCTD không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày TCTD thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Ở thông tư sửa đổi, NHNN đã giới hạn việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng đến hết ngày 31/12/2021.

Sửa Thông tư 01: Kéo dài thời gian cơ cấu nợ, miễn giảm lãi đến hết 2021, giãn trích lập dự phòng trong 3 năm ảnh 1

NHNN chính thức sửa đổi Thông tư 01

Bên cạnh đó, thông tư cũng bổ sung, sửa đổi điều khoản về việc miễn giảm lãi, phí.

Theo đó, TCTD quyết định việc miễn giảm lãi phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến 31/12/2021. Việc thực hiện miễn, giảm lãi phí sẽ kéo dài đến ngày 31/12/2021.

Trước đó, theo quy định cũ, việc miễn giảm lãi, phí được quy định thời hạn là 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid -19.

Trích lập dự phòng trong vòng 3 năm

Liên quan đến việc phân loạt nợ, Thông tư 03/2021 quy định số dư nợ sau khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ còn trong hạn theo thời hạn cơ cấu lại sẽ không phải áp dụng nguyên tắc điều chỉnh, phân loại lại vào nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn theo quy định của NHNN về phân loại nợ trong hoạt động của TCTD.

Đối với số dư nợ sau khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ bị quá hạn theo thời hạn cơ cấu lại mà không được TCTD tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại thông tư này, TCTD phải thực hiện phân loại nợ theo quy định của NHNN về phân loại nợ trong hoạt động của TCTD.

Đối với số lãi phải thu của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ đủ tiêu chuẩn (nhóm 1) theo quy định tại thông tư, từ ngày được cơ cấu lại, TCTD không hạch toán thu nhập (dự thu) mà theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu; thực hiện hạch toán vào thu nhập khi thu được theo quy định của pháp luật về chế độ tài chính đối với TCTD.

Từ ngày 1/1/2024, TCTD căn cứ quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ trong hoạt động của TCTD để phân loại đối với toàn bộ dư nợ, cam kết ngoại bảng của khách hàng, bao gồm cả số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại thông tư.

Bổ sung thêm quy định về trích lập dự phòng rủi ro, Thông tư số 03 quy định TCTD thực hiện trích lập dự phòng cụ thể đối với khách hàng có số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi. Việc trích lập dự phòng nợ cơ cấu được giãn trong 3 năm.

Từ ngày 1/1/2024, TCTD căn cứ quy định của NHNN về trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động của TCTD để trích lập dự phòng rủi ro đối với toàn bộ dư nợ, cam kết ngoại bảng của khách hàng, bao gồm cả số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại thông tư.

Cách thức giãn trích lập dự phòng được NHNN hướng dẫn. Theo đó, số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung là chênh lệch giữa số tiền dự phòng cụ thể phải trích lập đối với toàn bộ dư nợ khách hàng và số trích lập trên dư nợ được cơ cấu của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong trường hợp số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung dương, TCTD thực hiện trích bổ sung tối thiểu 30% số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung, muộn nhất vào 31/12/2021. Tỷ lệ trích lập này tăng lên tối thiểu 60% tại ngày 31/12/2022 và 100% tại ngày 31/12/2023.

Lộ trình trích lập dự phòng rủi ro là 3 năm bắt đầu từ năm 2021 từng được nêu ra trong dự thảo sửa đổi thông tư ban hành hồi tháng 1/2021 với mục tiêu nhằm tránh gây ra "cú sốc" về lợi nhuận.

Tin cùng chuyên mục