Góp ý văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII:

"Sự chuẩn bị công phu và nghiêm túc"

  • 17/09/2015 08:23
  • 0 bình luận
  • Trần Đắc Xuân
  • In bài
ANTĐ - Chúng tôi rất phấn khởi được đọc toàn văn các Dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội lần thứ XII của Đảng được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

"Sự chuẩn bị công phu và nghiêm túc" ảnh 1

Ông Trần Đắc Xuân, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực 1

Đây là một công trình khoa học được chuẩn bị công phu. Có thể nói nội dung của Dự thảo các văn kiện súc tích, dễ hiểu, nêu rõ những thành tựu, nguyên nhân cũng như các hạn chế, khuyết điểm và giải pháp khắc phục. Là một doanh nghiệp chúng tôi quan tâm tới một nội dung lớn được đưa vào  báo cáo chính trị lần này. Đó là đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Rõ ràng đây là một đòi hỏi cấp thiết trong thời gian tới, chúng ta cần đổi mới mô hình tăng trưởng  từ chủ yếu dựa vào xuất khẩu và đầu tư sang phát triển đồng thời dựa vào vốn đầu tư, xuất khẩu và phát triển thị trường trong nước.Phát huy vai trò quyết định của nội lực, thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI và khu vực sản xuất nông nghiệp.Chúng tôi cũng nhất trí với chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cần tiến hành qua 3 bước: tạo tiền đề, điều kiện để công nghiệp hóa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng công nghiệp hóa. Trong 5 năm tới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phát triển nhanh, bền vững; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.Chúng ta cần quan tâm phát triển kinh tế tại các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, phấn đấu để rút ngắn khoảng cách đời sống người dân các khu vực này với khu vực đồng bằng và các trung tâm kinh tế của đất nước, coi đó là đặc trưng của nhà nước ta và cũng là tiền đề đảm bảo sự ổn định xã hội.Là doanh nghiệp chuyên kinh doanh xăng dầu, mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, chúng tôi ý thức được rằng muốn doanh nghiệp tồn tại và phát triển phải đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, phải  đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị doanh nghiệp tạo ra năng suất lao động cao, chất lượng dịch vụ tốt, nâng cao hiệu quả kinh doanh trên vốn đó là tiền đề quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh và hội nhập…Ngoài ra, với tư cách  là một doanh nghiệp mà Nhà nước đang giữ cổ phần chi phối, chúng tôi nhận thấy Nhà nước cần tiếp tục giảm tỷ trọng vốn Nhà nước để tạo ra xung lực mới trong quản trị doanh nghiệp. Đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để doanh nghiệp Nhà nước và các thành phần kinh tế khác cùng cạnh tranh bình đẳng, cùng phát triển. 

Tin cùng chuyên mục