Tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội:

Sẽ thí điểm tuyển chọn lãnh đạo cấp sở

  • 06/08/2015 09:04
  • 0 bình luận
  • PV
  • In bài
ANTĐ - Thành ủy Hà Nội khẳng định, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), nhằm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tại Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, Thành ủy yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp cơ bản để giải quyết tốt 3 vấn đề cấp bách về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ.Thứ nhất, thường xuyên thực hiện tốt các giải pháp kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, gắn với thực hiện có hiệu quả kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, xử lý nghiêm vi phạm.  Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh. Đề cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần phục vụ nhân dân. Lấy tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ được giao làm thước đo đánh giá cán bộ.Thứ ba, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phải xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ.Cùng với đó, dự thảo báo cáo cũng nêu yêu cầu “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện có hiệu quả chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới”. Đặc biệt, thành phố sẽ tiến hành thí điểm tuyển chọn một số chức danh lãnh đạo cấp sở, ban, ngành. Thành ủy cũng nhấn mạnh, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của thành phố.Ngoài ra, phải đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Theo đó, cần đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc của cấp ủy và hệ thống chính trị các cấp, thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, kỷ cương, gần dân, vì dân, lắng nghe ý kiến phản biện, kiến nghị của nhân dân, nói đi đôi với làm; kiên quyết chống bệnh quan liêu, giấy tờ, giảm hội họp...Liên quan tới chỉ đạo tổ chức thực hiện, dự thảo báo cáo chính trị nêu rõ: “Sau Đại hội, các cấp ủy đảng khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô”. Cùng với đó, phải xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện nghị quyết. Các cấp, ngành, từng địa phương, đơn vị phải tập trung tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết với tinh thần quyết liệt, hiệu quả ngay sau Đại hội. Đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm theo định kỳ.


(Trích Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV)

Tin cùng chuyên mục