Sẽ sửa đổi quy định về thẩm quyền bổ nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước

  • 17/03/2020 16:13
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Nội vụ đang đề xuất sửa đổi một số quy định liên quan đến phân cấp thẩm quyền đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu và quản lý hồ sơ của những người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp Nhà nước.

Bộ Nội vụ đang xây dựng Nghị định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Tại dự thảo tờ trình Chính phủ, Bộ Nội vụ cho biết, công tác cán bộ tại doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần đã được các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đồng tình và được áp dụng thực hiện có hiệu quả.

Tuy nhiên, hiện nay, quá trình thực hiện cho thấy, một số quy định còn có nội dung chưa phù hợp với quy định mới của Đảng, Nhà nước và thực tiễn, vì vậy cần nghiên cứu điều chỉnh. 

Bộ Nội vụ cho hay, trong quá trình xây dựng dự thảo nghị định, cơ quan này đã tổ chức rà soát các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến phân cấp thẩm quyền quyết định đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu và quản lý hồ sơ Chủ tịch Hội đồng thành viên;

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, kết hợp với nghiên cứu chủ trương, đường lối và quy định của Đảng về công tác cán bộ. 

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã đề xuất sửa đổi một số quy định liên quan đến phân cấp thẩm quyền quyết định đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu và quản lý hồ sơ của những người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục