• Cần 13 tỷ USD/năm để phát triển quy hoạch điện VIII

    Cần 13 tỷ USD/năm để phát triển quy hoạch điện VIII

    ANTD.VN -  Đề án “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045” (Quy hoạch điện VIII) đưa ra cơ chế đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư các dự án điện, xã hội hóa lưới điện truyền tải để giải quyết một phần khó khăn khi thực hiện quy hoạch.