Quy định về tuổi bổ nhiệm sẽ được điều chỉnh thế nào khi tuổi hưu tăng?

  • 09/09/2020 14:20
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề xuất, kể từ ngày 01/01/2021, điều kiện về độ tuổi bổ nhiệm công chức, viên chức được tính trên cơ sở độ tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức được nâng lên theo lộ trình theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.
Quy định về tuổi bổ nhiệm sẽ được điều chỉnh thế nào khi tuổi hưu tăng? ảnh 1

Bộ Nội vụ đang dự thảo hướng dẫn một số vướng mắc liên quan đến thực hiện quy định về tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Trong đó, Bộ Nội vụ cho biết, thời gian qua, Bộ Nội vụ nhận được đề nghị của một số Bộ, ngành, địa phương đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc liên quan đến thực hiện quy định về tuổi nghỉ hưu theo quy định mới.

Cụ thể, Bộ luật Lao động 2019, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Việc thực hiện các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu như: thời điểm thông báo nghỉ hưu, ra quyết định nghỉ hưu, công tác quy hoạch, bổ nhiệm sẽ thay đổi như thế nào?

Về việc thực hiện thủ tục nghỉ hưu, Bộ Nội vụ đề xuất, đối với trường hợp nam sinh từ 01/01/1961 hoặc nữ sinh từ 01/01/1966 trở về sau thì việc ra thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu được tính trên cơ sở thời điểm công chức, viên chức nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Về độ tuổi bổ nhiệm, Bộ Nội vụ cho hay, theo quy định của Đảng và của pháp luật thì công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ (05 năm).

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động được nâng lên theo lộ trình, bắt đầu từ năm 2021, cho đến năm 2028 đối với nam (khi đủ 62 tuổi) và đến năm 2035 đối với nữ (khi đủ 60 tuổi).

Do vậy, để thống nhất thực hiện, Bộ Nội vụ đề nghị từ nay đến khi Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2021), các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào các quy định hiện hành của Đảng, của pháp luật để xem xét bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Kể từ ngày 01/01/2021, điều kiện về độ tuổi bổ nhiệm công chức, viên chức được tính trên cơ sở độ tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức được nâng lên theo lộ trình theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 (mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với nam và 04 tháng đối với nữ).

Đối với các trường hợp ứng cử, bầu cử tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và quy định khác của cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thực hiện quy định về tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, đề nghị các Bộ, ngành và các địa phương nghiên cứu, thực hiện.

Tin cùng chuyên mục