Quy định, điều kiện của pháp luật đối với người tự ứng cử làm đại biểu Quốc hội

  • 08/04/2021 00:08
  • 0 bình luận
  • P.V
  • In bài
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Xin hỏi, pháp luật quy định thế nào ứng cử đại biểu Quốc hội? Để tự ứng cử làm đại biểu Quốc hội cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Nguyễn văn chiến (Hà Nội)
Quy định, điều kiện của pháp luật đối với người tự ứng cử làm đại biểu Quốc hội ảnh 1

Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng quy định về độ tuổi, sức khỏe và các điều kiện khác được quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội (Minh họa: Nguyễn Anh Minh, Vĩnh Phúc)

Luật sư trả lời:

Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng quy định về độ tuổi, sức khỏe và các điều kiện khác được quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội và Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20-1-2021 của Ban Tổ chức Trung ương, cụ thể:

Về độ tuổi: Theo Điều 27, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công dân đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải bảo đảm các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, là: Trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Quy định, điều kiện của pháp luật đối với người tự ứng cử làm đại biểu Quốc hội ảnh 2

Luật sư Giang Hồng Thanh (Trưởng Văn phòng Luật sư Giang Thanh)

Người ứng cử đại biểu Quốc hội đang công tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn chung còn phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu, xuất sắc; có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; có năng lực phân tích, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội.

Người ứng cử phải điền thông tin vào Đơn ứng cử đại biểu Quốc hội và một số mẫu theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18-1-2021 rồi nộp Hội đồng bầu cử quốc gia (nếu là người được cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu ứng cử); hoặc nộp Ủy ban Bầu cử ở đơn vị hành chính cấp tỉnh nơi mình ứng cử (nếu là người do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử hoặc người tự ứng cử).

Người ứng cử tham gia hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy kết quả tín nhiệm trước khi được quyết định đưa vào danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Tin cùng chuyên mục