Quốc hội xem xét chấm dứt hoạt động của HĐND phường tại Hà Nội khi nhiệm kỳ 2016 - 2021 kết thúc

  • 29/10/2019 09:12
  • 0 bình luận
  • Băng Tâm
  • In bài
ANTD.VN - Theo dự thảo Nghị quyết thực hiện thí điểm việc không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) phường tại thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại những phường nơi thực hiện thí điểm, HĐND phường sẽ chấm dứt hoạt động khi nhiệm kỳ 2016 - 2021 kết thúc, Ủy ban nhân dân (UBND) phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục hoạt động cho đến khi UBND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thành lập.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày dự thảo Nghị quyết trước Quốc hội, sáng 29-10

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày dự thảo Nghị quyết trước Quốc hội, sáng 29-10

Sáng 29-10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội.

Theo dự thảo Nghị quyết thực hiện thí điểm việc không tổ chức HĐND phường tại thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại những phường nơi thực hiện thí điểm, HĐNĐ phường chấm dứt hoạt động khi nhiệm kỳ 2016 - 2021 kết thúc, UBND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục hoạt động cho đến khi UBND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thành lập.

HĐND quận, thị xã nơi không tổ chức HĐND phường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn như quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách phường; điều chỉnh dự toán ngân sách phường trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách phường; quyết định danh mục các chương trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn phường; quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C trên địa bàn phường sử dụng vốn ngân sách địa phương...

Trong trường hợp cần thiết, HĐND quận, thị xã quyết định việc giao cho UBND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương;

Thông qua chủ trương thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phường; Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của HĐND cấp mình ở phường; giám sát quyết định của UBND phường; giám sát hoạt động của UBND phường; giám sát việc thực hiện ngân sách phường đã được HĐND quận, thị xã quyết định.

UBND quận, thị xã nơi không tổ chức HĐND phường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn như lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương trình HĐND cùng cấp quyết định; quyết định số lượng thành viên UBND phường và cơ cấu Ủy viên UBND phường; phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của phường; trình HĐND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn phường do địa phương quản lý...

Dự thảo Nghị quyết cũng quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND quận, thị xã nơi không tổ chức HĐND phường; nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường nơi không tổ chức HĐND; nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND phường nơi không tổ chức HĐND; chức năng và cơ cấu tổ chức của UBND phường nơi không tổ chức HĐND…

Theo dự thảo, Nghị quyết thực hiện thí điểm việc không tổ chức HĐND phường tại thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-2020.

Tin cùng chuyên mục