• Hà Nội: Số phó giám đốc một Sở không quá 4 người

    Hà Nội: Số phó giám đốc một Sở không quá 4 người

    ANTĐ - Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo số 280-TB/TU về kết luận phiên họp thứ ba của Ban chỉ đạo thành phố thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015, của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, về số lượng Phó giám đốc các sở của thành phố, Thành ủy yêu cầu thực hiện theo Nghị định số 24/NĐ-CP.