Phát huy vai trò “lấy dân làm gốc” để xây dựng đất nước phồn vinh

  • 01/12/2020 07:35
  • 0 bình luận
  • ANTĐ

ANTD.VN - Một trong những bài học quý báu trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc ta, là lấy dân làm gốc, phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và nguồn lực của nhân dân. Bài học này càng có ý nghĩa quan trọng khi Đảng  ta bước vào một nhiệm kỳ mới với những nhiệm vụ và thử thách cao hơn, to lớn hơn là đưa đất nước đi tới phồn vinh và hạnh phúc.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC