Quy định mới về quản lý, sử dụng con dấu

0 Nguyên Lam
(ANTĐ) - Theo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội, quy định về quản lý và sử dụng con dấu đã có một số thay đổi theo Nghị định 31/CP của Chính phủ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-2009). Nghị định này có sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/CP ngày 24-8-2001 về quản lý và sử dụng con dấu.

Quy định mới về quản lý, sử dụng con dấu

(ANTĐ) - Theo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội, quy định về quản lý và sử dụng con dấu đã có một số thay đổi theo Nghị định 31/CP của Chính phủ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-2009). Nghị định này có sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/CP ngày 24-8-2001 về quản lý và sử dụng con dấu.

Theo đó, mỗi cơ quan, tổ chức và các chức danh Nhà nước chỉ được sử dụng một con dấu. Trong trường hợp cần có thêm con dấu thứ hai cùng nội dung như con dấu thứ nhất phải có ký hiệu riêng để phân biệt với con dấu thứ nhất.

Các cơ quan, tổ chức có chức năng cấp văn bằng, chứng chỉ, thẻ, chứng minh nhân dân, thị thực, visa có dán ảnh thì được khắc thêm dấu nổi, dấu thu nhỏ để phục vụ cho công tác, nghiệp vụ, nhưng phải được cơ quan, tổ chức đã ra quyết định thành lập cơ quan, tổ chức đó cho phép; nội dung con dấu phải giống con dấu thứ nhất.

Con dấu làm xong phải được đăng ký mẫu tại cơ quan công an và chỉ được sử dụng sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. Cơ quan, tổ chức bị mất giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, phải đề nghị cơ quan công an nơi đã  cấp lại. Việc đăng ký mẫu dấu phải nộp lệ phí theo qui định của Bộ Tài chính. Nghiêm cấm việc tự sửa chữa nội dung con dấu sau khi đã đăng ký. Cơ quan, tổ chức khi bắt đầu sử dụng con dấu mới phải thông báo giới thiệu mẫu con dấu mới.

Con dấu của cơ quan, tổ chức bị thu hồi trong những trường hợp sau: Có quyết định chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, kết thúc nhiệm vụ, chuyển đổi hình thức sở hữu. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc có các vi phạm theo qui định của pháp luật; cơ quan ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an có thẩm quyền thu hồi con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

Con dấu bị mất được tìm thấy sau khi đã có thông báo mất; người đứng đầu cơ quan, tổ chức bị thu hồi con dấu theo qui định phải thu hồi con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu để nộp lại cho cơ quan công an nơi đã đăng ký.

Trường hợp tạm đình chỉ sử dụng con dấu, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thành lập cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu đó và cho phép sử dụng con dấu phải thu hồi con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và thông báo cho cơ quan công an nơi đăng ký và các cơ quan, tổ chức liên quan biết.

Cũng theo quy định của NĐ 31/CP, Bộ Công an thống nhất qui định các mẫu, việc làm biểu tượng hoặc chữ nước ngoài trong hình dấu, việc làm và sử dụng con dấu thứ hai; đăng ký lưu chiểu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu; quản lý hoạt động làm con dấu; kiểm tra việc quản lý, sử dụng con dấu.

Nguyên Lam

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top