• Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Có trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để tham nhũng

    Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Có trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để tham nhũng

    ANTD.VN - Theo Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, kết quả công tác phòng ngừa tham nhũng còn hạn chế nhất định; có liên kết giữa doanh nghiệp với người có chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Có trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để thực hiện hành vi tham nhũng...