Tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội:

Nhìn lại 30 năm đổi mới ở Thủ đô

  • 27/07/2015 08:45
  • 0 bình luận
  • PV
  • In bài
ANTĐ - Đó là một nội dung quan trọng trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV.

30 năm qua (1986 - 2016), thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô. Sau 30 năm, kinh tế Thủ đô tăng trưởng vượt bậc: tốc độ tăng GDP, từ mức 4,48% giai đoạn 5 năm đầu đổi mới (1986-1990), tăng lên mức 9,3% giai đoạn (2009-2015). GDP bình quân đầu người năm 2015, tăng gấp gần 6,4 lần so với năm 1990.Nhiều chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân... tiếp tục giữ vị trí đứng đầu cả nước. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị có tiến bộ vượt bậc, diện mạo Thủ đô ngày càng đổi mới, khang trang, văn minh, hiện đại.Hạ tầng kỹ thuật và xã hội từ đô thị đến nông thôn phát triển theo hướng đồng bộ,  đặc biệt là từ sau khi Thủ đô được điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính. Văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trên các lĩnh vực: quản lý Nhà nước, phát triển sự nghiệp văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. An sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô được cải thiện rõ rệt. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có chuyển biến mạnh; hệ thống chính trị các cấp của thành phố ngày càng vững mạnh và trưởng thành... Chính trị - xã hội trên địa bàn luôn ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; đối ngoại được mở rộng, tăng cường; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với công cuộc đổi mới, đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước được củng cố. Vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao đối với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.  Chỉ ra một số mặt hạn chế, khuyết điểm, Thành ủy Hà Nội rút ra 4 bài học kinh nghiệm. Một là, phải phát huy tốt vai trò, vị thế Thủ đô, chủ động vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn của thành phố, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể.  Hai là, phải kiên trì và quyết tâm thực hiện công cuộc đổi mới, với phương châm: Đổi mới toàn diện, đồng bộ trên mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ thành phố. Đồng thời, trong từng thời kỳ phải có lộ trình, bước đi, cách làm phù hợp, sáng tạo, kế thừa và tiếp tục phát triển những kinh nghiệm đã có để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy. Ba là, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ; xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp; phát huy dân chủ và sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực tập trung cho đầu tư phát triển của thành phố; chủ động phối hợp, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành và các địa phương trong cả nước vì sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô. Bốn là, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị thành phố có chất lượng tốt, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước và chế độ.(Trích Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV)

Tin cùng chuyên mục