Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII thành hiện thực sinh động trong cuộc sống

  • 03/02/2021 07:12
  • 0 bình luận
  • Hoàng Hà
  • In bài
ANTD.VN - Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống là vấn đề hết sức quan trọng để “Đại hội đã thành công rồi phải thành công nữa, đã tiến bộ rồi phải tiến bộ hơn nữa” như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp báo ngay sau khi Đại hội bế mạc.
Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII thành hiện thực sinh động trong cuộc sống ảnh 1

Căn cứ thể hóa - biến thành chương trình hành động thiết thực và hiệu quả để biến Nghị quyết Đại hội XIII thành thực hiện trong cuộc sống

Vạch hướng đi với tầm nhìn xa trở thành nước phát triển

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, vạch ra những quyết sách lớn để soi rọi con đường đi tới cho đất nước ta không chỉ trong nhiệm kỳ 5 năm tới (2021-2026) mà còn xa hơn, hướng đến kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và tầm nhìn kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) vào năm 2045.

Đại hội XIII của Đảng đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 thành viên tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có thể khẳng định, Đại hội lần thứ XIII của Đảng là một trong những Đại hội được đánh giá thành công nhất, truyền cảm hứng và quyết tâm, ý chí, bản lĩnh để đưa đất nước phát triển ở tầm cao mới, trở thành nước phát triển, thu nhập cao khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước vào giữa thế kỷ này.

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến thành của cải vật chất

Tại cuộc họp báo thông báo về kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngay sau phiên bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Đại hội không chỉ đặt mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 5 năm tới mà là tạo đà để hướng đến 100 năm thành lập nước. Đại hội không chỉ thông qua Nghị quyết, bầu ra Ban chấp hành Trung ương mới mà tới đây còn phải đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phải thể chế hóa, cụ thể hóa, chủ trương từ trên xuống dưới, biến thành của cải vật chất thì đó mới là thành công của Đại hội XIII. “Đại hội đã thành công rồi phải thành công nữa, đã tiến bộ rồi phải tiến bộ hơn nữa” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Vì thế, ngay từ bây giờ cần phải nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống. Trong khi đó, bối cảnh thế giới và tình hình đất nước cũng đang đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi phải tập trung giải quyết, đòi hỏi phải có những hành động thiết thực để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống bằng sự chỉ đạo thông suốt, sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả.

Để đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, cần phải được tổ chức thực hiện hiệu quả bằng sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị cũng như sự tham gia, vào cuộc của tất cả các cán bộ, đảng viên và sự hướng ứng, chung sức đồng lòng của nhân dân cả nước. Cần làm sao để Nghị quyết của Đảng có sự tham gia tích cực của mỗi người dân và từng doanh nghiệp.

Ngay từ bây giờ, các ngành, các cấp từ Trung ương tới địa phương phải nhanh chóng xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa những đường lối, chủ trương quyết sách lớn được vạch ra để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII đi vào thực tiễn cuộc sống. Cùng với việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, hiệu quả Nghị quyết, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của Nghị quyết cần gắn chặt triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với Nghị quyết Đại hội Đảng các ngành, các cấp, các địa phương.

Các ngành, các cấp, các địa phương cần xây dựng ngay chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời bổ sung những nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội XIII vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị.

Trong diễn văn bế mạc Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, thành công rất tốt đẹp của Đại hội sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước ta đề nghị, ngay sau Đại hội, tất cả các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế.

Thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta và đất nước ta, nhưng quan trọng hơn vẫn là thành tựu sẽ được tạo ra từ Đại hội này. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phải thể chế hóa, cụ thể hóa, chủ trương từ trên xuống dưới, biến thành của cải vật chất thì đó mới là thành công của Đại hội XIII”.

Tin cùng chuyên mục