Ngân hàng được kiểm soát đặc biệt có thể được vay vốn với lãi suất 0%

  • 26/11/2017 10:58
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Dự thảo Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt để lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo Thông tư quy định cụ thể các trường hợp cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, bảo hiểm tiền gửi, ngân hàng hợp tác xã và tổ chức tín dụng (TCTD) khác đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt. Trong đó việc cho vay đặc biệt của TCTD đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt thực hiện theo thỏa thuận giữa TCTD cho vay và TCTD đi vay, phù hợp với quy định của pháp luật.

Kể từ ngày NHNN đặt TCTD vào kiểm soát đặc biệt, dư nợ gốc, lãi của khoản cho vay tái cấp vốn chuyển thành dư nợ cho vay đặc biệt với lãi suất bằng lãi suất của khoản tái cấp vốn, thời hạn bằng thời hạn còn lại của khoản tái cấp vốn. Việc xử lý khoản cho vay đặc biệt này thực hiện theo chủ trương của NHNN về cơ cấu lại TCTD hoặc theo phương án cơ cấu lại TCTD được phê duyệt.

Về lãi suất cho vay đặc biệt của NHNN để hỗ trợ thanh khoản: Theo quy định tại Dự thảo Luật, việc cho vay đặc biệt của NHNN với lãi suất ưu đãi thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc cho vay đặc biệt của NHNN với lãi suất ưu đãi đến mức 0% đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt.

Ngân hàng được kiểm soát đặc biệt có thể được vay vốn với lãi suất 0%

Ngân hàng được kiểm soát đặc biệt có thể được vay vốn với lãi suất 0%


Đối với trường hợp NHNN cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản, Dự thảo Thông tư quy định lãi suất áp dụng bằng lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố trong từng thời kỳ. Việc quy định về lãi suất đối với nợ gốc quá hạn, nợ lãi chậm trả tại Dự thảo Thông tư trên cơ sở tham khảo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước dự định cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng để hỗ trợ thanh khoản khi tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống trong thời gian tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, bao gồm cả trường hợp tổ chức tín dụng đang thực hiện phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ hai, cho vay đặc biệt đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.

Thứ ba, cho vay đặc biệt đối với ngân hàng thương mại với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Thứ tư, cho vay đặc biệt đối với ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực theo phương án cơ cấu lại ngân hàng thương mại đã được phê duyệt.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho vay đặc biệt từ Quỹ dự phòng nghiệp vụ đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.

Về mục đích, Ngân hàng Nhà nước quy định TCTD chỉ được sử dụng khoản vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản vào mục đích chi trả tiền gửi của người gửi tiền là cá nhân. TCTD không được sử dụng khoản vay đặc biệt tại NHNN để chi trả cho người có liên quan của TCTD; người điều hành, cổ đông sáng lập của TCTD; người có liên quan của người quản lý, người điều hành, cổ đông lớn, cổ đông sáng lập của TCTD.

TCTD vay đặc biệt theo phương án cơ cấu lại sử dụng khoản vay đặc biệt theo mục đích trong phương án cơ cấu lại TCTD đã được phê duyệt.

Về thời hạn cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản tối đa là 2 năm nhưng không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt TCTD. Thời hạn cho vay đặc biệt để thực hiện phương án cơ cấu lại theo phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt.

Tin cùng chuyên mục