Nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân

  • 20/04/2018 17:09
  • 0 bình luận
  • Hà Hoàng
  • In bài
ANTD.VN - Công an thành phố Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện dân chủ và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong CAND.

Việc làm trên nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an; góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Người chiến sỹ Công an Thủ đô luôn gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Người chiến sỹ Công an Thủ đô luôn gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Cùng với đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là người đứng đầu và các tầng lớp nhân dân về thực hành, phát huy dân chủ cơ sở; kịp thời phát hiện những thiếu sót, lệch lạc để có biện pháp chấn chỉnh và tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện dân chủ và công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực công tác công an với nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực để cơ quan, tổ chức, công dân biết và giám sát, kiểm tra việc chấp hành của cán bộ, chiến sỹ.

Cụ thể, CATP đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an liên quan đến cơ quan, tổ chức, công dân trên các phương tiện thông tin đại chúng để cơ quan, tổ chức, công dân biết, giám sát, kiểm tra việc chấp hành của cán bộ, chiến sỹ. Nắm bắt, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân đối với hoạt động thi hành pháp luật của cán bộ, chiến sỹ; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng thực thi chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự để xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Bên cạnh đó, lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân về thực thi chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong các hoạt động của công tác công an, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng hình ảnh đẹp về người Công an Thủ đô trong lòng người dân.

Mặt khác, CATP gắn việc tuyên truyền triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Quy định số 99-QĐ/TƯ (ngày 3-10-2017) của Ban Bí thư Trung ương về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương, tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong nội bộ, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền việc thực hiện dân chủ trong Công an Thủ đô, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP chỉ đạo Báo An ninh Thủ đô, truyền hình Vì ANTĐ và Trang thông tin điện tử CATP đăng các tin, bài tuyên truyền về công tác này. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; chủ động phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định về dân chủ trong Công an. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền những tấm gương “Dân vận khéo”, tôn vinh các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong Công an Thủ đô. Cùng với đó, nêu những đơn vị thực hiện chưa tốt và những lĩnh vực công tác có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, nơi có biểu hiện mất dân chủ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân.

Đối với công tác tuyên truyền việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội giao Báo ANTĐ và các đơn vị chức năng khác của CATP đăng tải thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; về công tác cải cách hành chính, trong đó có việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để các tổ chức, cá nhân hiểu và tích cực tham gia sử dụng dịch vụ.

Tin cùng chuyên mục