Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7 -2016

  • 02/07/2016 06:21
  • 0 bình luận
  • Minh Trí
  • In bài
ANTĐ - Một loạt chính sách mới rất đáng chú ý, có hiệu lực từ tháng 7 -2016.
Từ 1-7, người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động sẽ được hỗ trợ chi phí huấn luyện

Từ 1-7, người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động sẽ được hỗ trợ chi phí huấn luyện

Quy định chi tiết một số điều Luật Ban hành VBQPPL

Có hiệu lực từ 1-7-2016, Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14-5-2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về lập đề nghị xây dựng VBQPPL, đánh giá tác động của chính sách; soạn thảo, thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL; thể thức, kỹ thuật trình bày VBQPPL, trừ VBQPPL của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước; Công báo và niêm yết VBQPPL; dịch VBQPPL ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài; kiểm tra, xử lý VBQPPL; rà soát, hệ thống VBQPPL; bảo đảm nguồn lực xây dựng, ban hành VBQPPL.

Điều kiện hành nghề thú y

Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thú y có hiệu lực từ 1-7-2016. Theo đó, tổ chức, cá nhân hành nghề thú y phải có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 108 của Luật Thú y và phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn.

Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Theo Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc có hiệu lực từ 1-7-2016, mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tối đa bằng 30% mức giá dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

7 loại công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn

Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khí tượng thủy văn có hiệu lực từ 1-7-2016. Theo đó, có 7 loại công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn gồm: 1- Sân bay; 2- Hồ chứa thủy điện có cửa van điều tiết lũ và hồ chứa thủy điện có dung tích toàn bộ từ 3 triệu m3 trở lên; hồ chứa thuộc phạm vi điều chỉnh của quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông; 3- Cảng biển loại I và loại II; 4- Cầu qua vùng cửa sông ven biển, eo biển, vịnh hoặc các đảo vùng nội thủy có khẩu độ thông thuyền từ 500 m trở lên; 5- Tháp thu phát sóng phát thanh, truyền hình có kết hợp khai thác tham quan, kinh doanh phục vụ khách trên tháp; 6- Cáp treo phục vụ hoạt động tham quan, du lịch; 7- Vườn quốc gia.

Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc

Theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ 1-7-2016, người sử dụng lao động phải thường xuyên theo dõi, giám sát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; phải có người hoặc bộ phận được phân công chịu trách nhiệm về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc.

Cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Có hiệu lực từ 1-7-2016, Nghị định số 41/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

Hỗ trợ huấn luyện người lao động

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, về sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động có hiệu lực từ 1-7-2016. Trong đó, Nghị định quy định hỗ trợ huấn luyện người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế của khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhưng không quá 50% mức lương cơ sở/người/khóa huấn luyện theo quy định của Chính phủ tại thời điểm huấn luyện. 

Mức lương cơ sở đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang

Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26-5-2016 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực từ 15-7-2016. Theo đó, từ ngày 1-5-2016 mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng.  

Cơ cấu tổ chức Văn phòng HĐND cấp tỉnh

Theo Nghị định 48/2016/NĐ-CP ngày 27-5-2016 quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Văn phòng HĐND cấp tỉnh) có hiệu lực từ 15-7-2016, cơ cấu tổ chức Văn phòng HĐND cấp tỉnh gồm 2 phòng: Phòng Tổng hợp và Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT phạt đến 80 triệu đồng

Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 1-6-2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư có hiệu lực 15-7-2016. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Mức phạt tiền cao nhất đối với tổ chức là 80 triệu đồng. Cùng một hành vi vi phạm, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Tin cùng chuyên mục