• Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử

    Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử

    ANTD.VN - Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc để thu thập, cập nhật thông tin cơ bản của công dân Việt Nam, nhằm phục vụ quản lý Nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng thành công Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số.

  • Xây dựng và đưa Luật Cư trú vào đời sống là cần thiết

    Xây dựng và đưa Luật Cư trú vào đời sống là cần thiết

    ANTD.VN - Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, yêu cầu quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân và chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật về cư trú; trong đó việc xây dựng, ban hành Luật Cư trú (sửa đổi) là cần thiết.