Kiểm toán Nhà nước đề nghị Habeco nộp hơn 3.100 tỷ đồng vào ngân sách

0 Linh Nhật
ANTD.VN - Số tiền hơn 3.100 tỷ đồng mà Kiểm toán Nhà nước đề nghị Habeco phải nộp vào ngân sách bao gồm 1.847 tỷ đồng tiền thuế còn thiếu và 1.254 tỷ đồng tiền cổ tức của Nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa phát hành kết luận kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 tại Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Cụ thể, trong Báo cáo kiểm toán này, KTNN kiến nghị Habeco phải nộp thêm 1.847 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, bao gồm: tăng nộp thuế giá trị gia tăng gần 4,5 tỷ đồng; thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 441 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 9 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân 381 triệu đồng và các khoản phải nộp khác gần 1.392 tỷ đồng. Đồng thời, KTNN cũng đề nghị giảm các khoản phải thu NSNN gần 5,8 tỷ đồng.

Nguồn vốn chủ sở hữu của Habeco tại thời điểm 31/12/2016 có giá trị gần 4.266 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là 2.318 tỷ đồng (chiếm 54,3%), Quỹ đầu tư phát triển là 840 tỷ đồng (chiếm 19,7%), còn lại là các khoản khác như lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, lợi ích của cổ đông không kiểm soát.

ảnh 1

Qua kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2016 của Công ty mẹ, KTNN cũng đã chỉ rõ quyền lợi của các cổ đông Habeco đang bị ảnh hưởng do Công ty mẹ thiếu những quy định cụ thể hoặc không tuân thủ quy định trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước.

Trong đó, đáng chú ý là công tác quản lý Quỹ đầu tư phát triển của Habeco còn nhiều hạn chế. Theo báo cáo tài chính năm 2016 của Habeco, số dư Quỹ đầu tư phát triển Công ty mẹ là 2.052 tỷ đồng (trong đó phần vốn Nhà nước là gần 1.679 tỷ đồng), nhưng khi KTNN tổng hợp tình hình trích Quỹ hàng năm đã xác định đến thời điểm kiểm toán (30/11/2017) tổng số dư Quỹ đầu tư phát triển của Habeco là 2.320 tỷ đồng (phần vốn nhà nước có trong Quỹ là 1.879,8 tỷ đồng).

Để đảm bảo hài hòa lợi ích các cổ đông, KTNN đề nghị Habeco hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp, gồm cổ tức chia cho cổ đông khác gần 374 tỷ đồng và chia cho cổ đông nhà nước gần 1.679 tỷ đồng.

Trước mắt, KTNN đề nghị Habeco chia cổ tức theo số dư đầu tư tài chính ngắn hạn tại Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ là 1.533 tỷ đồng cho các cổ đông, trong đó chia cho các cổ đông khác trên 279 tỷ đồng và cổ đông Nhà nước gần 1.254 tỷ đồng.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top