Đề xuất bãi bỏ Nghị định về dịch vụ kinh doanh đòi nợ

0 Hà Loan
ANTD.VN - Bộ Tài chính đề xuất bỏ một số quy định về điều kiện kinh doanh như điều kiện về vốn, điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ; đồng thời bổ sung điều kiện về an ninh trật tự...

Bộ Tài chính đề xuất bỏ một số quy định về điều kiện kinh doanh như điều kiện về vốn, điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ; đồng thời bổ sung điều kiện về an ninh trật tự...

Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến rộng rãi về Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14-6-2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Đồng thời, Nghị định mới cũng Bãi bỏ Thông tư số 110/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 104/2007/NĐ-CP.

Nghị định số 104/2007/NĐ-CP được ban hành quy định các điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, gồm điều kiện về vốn, điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Nghị định này cũng quy định một số nội dung về hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ như nguyên tắc hoạt động dịch vụ đòi nợ, các biện pháp được thực hiện trong hoạt động dịch vụ đòi nợ, trách nhiệm, quyền hạn của chủ nợ và khách nợ…

Trước đó, tại Tờ trình số 178/TTr-BTC ngày 30/11/2016, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 104. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất bỏ một số quy định về điều kiện kinh doanh như điều kiện về vốn, điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ để phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp năm 2014 nhằm tăng thêm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh và giảm mức độ can thiệp của Nhà nước.

Đồng thời, Nghị định mới cũng bổ sung điều kiện về an ninh trật tự để phù hợp với quy định của Chính phủ tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

Tuy nhiên, sau đó Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài chính chưa ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 104/2007/NĐ-CP để đảm bảo thực hiện theo đúng tinh thần của Hiến pháp về quyền con người, quyền tài sản của công dân, các quy định của pháp luật dân sự và các quy định khác có liên quan”.

ảnh 1

Theo Bộ Tài chính, không cần thiết có một Nghị định riêng về hoạt động kinh doanh đòi nợ

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình và qua nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành, Bộ Tài chính thấy rằng trong trường hợp không ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ thì cũng không cần thiết duy trì các điều kiện kinh doanh trên đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Cụ thể, đối với điều kiện về vốn, Nghị định số 104/2007/NĐ-CP quy định điều kiện về vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ tối thiểu là 2 tỷ đồng nhằm đảm bảo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải có cơ sở vật chất tối thiểu khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, tại Luật doanh nghiệp năm 2014 không còn có quy định về vốn pháp định, vì vậy với đa số ngành nghề, vốn không còn là một điều kiện kinh doanh (trừ một số ngành đặc biệt như ngân hàng, chứng khoán...).

Đối với điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý và người lao động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, Nghị định số 104/2007/NĐ-CP quy định người quản lý và người lao động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải đảm bảo điều kiện về tư pháp (có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không có tiền án) và điều kiện về năng lực chuyên môn (có trình độ học vấn từ đại học, trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh).

Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện, Bộ Tài chính thấy rằng, năng lực chuyên môn của người quản lý và người lao động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của chính doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ mà không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các doanh nghiệp khác cũng như đến nền kinh tế nên không cần thiết phải duy trì quy định này.

Về điều kiện kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2015, trong trường hợp bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ vẫn phải đáp ứng điều kiện an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP. Điều này phù hợp với quy định tại Luật đầu tư, theo đó kinh doanh dịch vụ đòi nợ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Trước đó, theo ý kiến Bộ Công an tại công văn số 1423/BCA-C42 ngày 27/6/2017, trong những năm qua, ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ chủ yếu phức tạp về an ninh, trật tự, vì vậy công tác quản lý đối với ngành, nghề này hiện nay Chính phủ đã giao cho Bộ Công an và được quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Vì vậy, Bộ Công an cũng đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Như vậy, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ cần thiết duy trì các quy định về điều kiện an ninh, trật tự; giao dịch giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ với chủ nợ, khách nợ được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên theo quy định của Bộ luật dân sự, không nhất thiết phải quy định nội dung hoạt động dịch vụ đòi nợ tại một Nghị định riêng.

Việc bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP vẫn đảm bảo quản lý nhà nước chặt chẽ của Bộ Công an đối với hoạt động này, không tạo lỗ hổng để xảy ra việc lạm dụng, xâm phạm đến trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của công dân. Đồng thời cũng không tác động đến quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan đến hoạt động dịch vụ đòi nợ khi thực hiện hợp đồng đã ký kết giữa các bên theo quy định tại Bộ luật dân sự.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top