Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch

  • 20/12/2019 06:20
  • 0 bình luận
  • Thư kỳ
  • In bài
ANTD.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, kể cả trong thời điểm khó khăn, phức tạp nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có bài viết “75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/ 22-12-2019).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội có ý nghĩa quan trọng, quyết định

Mở đầu bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Thắng lợi đó là kết tinh, hội tụ bởi nhiều yếu tố; trong đó, sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, sáng suốt của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước viết.

Điểm lại những đóng góp của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới, quân đội đã đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, quân đội đã thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Quân đội luôn gương mẫu thực hiện nhiệm vụ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, nhạy bén, tích cực đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

“Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, kể cả trong thời điểm khó khăn, phức tạp nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cũng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của quân đội”, Tổng bí thư viết.

Tình hình Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường

Nhận định, trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục sẽ còn có những diễn biến phức tạp, khó dự báo; các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; tình hình Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường; xu hướng liên kết, toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động sâu sắc đến tất cả các quốc gia trên nhiều phương diện trong khi đó, trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

“Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu mới rất nặng nề, trong đó xác định cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta còn cam go và lâu dài, phức tạp. Năm 2020 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ của quân đội ngày càng cao và nặng nề hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước viết và nhấn mạnh, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.

Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đưa ra 5 nhiệm vụ cơ bản để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt mặt này. Đầu tiên là đẩy mạnh công tác giáo dục, thống nhất nhận thức về sự cần thiết phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội ta là một tất yếu khách quan, là nhân tố quyết định sự phát triển, sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của quân đội. Bất luận trong hoàn cảnh nào cũng luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội nhân dân; tách rời sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta sẽ mất phương hướng chiến đấu, phân rã về chính trị, tư tưởng, tổ chức, không còn sức mạnh để chiến thắng quân thù.

Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ quân đội. Đồng thời, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện lệch lạc, nhận thức không đúng về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; bảo đảm cho quân đội càng tiến lên chính quy, hiện đại thì sự lãnh đạo của Đảng càng phải được giữ vững và tăng cường.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tập trung xây dựng Đảng bộ quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, coi đây là yếu tố hàng đầu để Đảng bộ quân đội nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của thế lực thù địch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị vì bản chất công tác Đảng, công tác chính trị là hoạt động lãnh đạo.

Bên cạnh đó là tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hiện nay, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung và xây dựng quân đội nói riêng có bước phát triển mới, yêu cầu cao,  đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Do vậy, cấp ủy các cấp tích cực nghiên cứu những vấn đề mới, có tính quy luật, nguyên tắc để đề xuất với Đảng, Nhà nước bổ sung, phát triển, hoàn thiện đường lối, cơ chế, chính sách đối với quân đội cho phù hợp với yêu cầu phát triển của tình hình mới.

Cuối cùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch “phi chính trị hóa” quân đội. Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn quân cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để bộ đội thấy rõ sự nguy hiểm của âm mưu chia rẽ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, “phi chính trị hóa” quân đội. Tập trung quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong quân đội.

Tin cùng chuyên mục