Khen thưởng phải kịp thời, tránh hình thức

  • 11/03/2016 08:52
  • 0 bình luận
  • Minh Trí
  • In bài

ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại phiên họp lần thứ 63 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, công tác thi đua khen thưởng năm 2016 cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của cả nước, từng bộ, ngành, địa phương, tiếp tục duy trì và triển khai các hoạt động thiết thực, hướng các phong trào thi đua vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế- xã hội. 

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua; phát huy tính tích cực của cơ quan truyền thông trong việc phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt. Đồng thời, phải nâng cao chất lượng khen thưởng, bám sát các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng trong việc bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, chặt chẽ, tránh hình thức.

Cùng với việc làm tốt công tác khen thưởng cống hiến theo quy định của pháp luật, cần tăng tỷ lệ khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất và người lao động trực tiếp. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cần quan tâm, chỉ đạo cụ thể để làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị. 

Tin cùng chuyên mục