Khắc phục, sửa chữa có hiệu quả những yếu kém

  • 08/01/2014 22:54
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Ngày 7-1, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, BCH Đảng bộ TP Hà Nội khóa XV đã tổ chức hội nghị lần thứ 15 để họp bàn, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Báo An ninh Thủ đô xin giới thiệu toàn văn kết luận hội nghị của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị.

Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khoá XV) họp ngày 07/01/2014, đã thảo luận các dự thảo: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014; Báo cáo kiểm điểm công tác của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2013 và một số trọng tâm công tác năm 2014; Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2014. Đồng thời, tham gia ý kiến trực tiếp vào các dự thảo: Chương trình công tác năm 2014 của Thành uỷ và Ban Thường vụ Thành uỷ; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2013, nhiệm vụ năm 2014; tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (khóa XV).

Khắc phục, sửa chữa có hiệu quả những yếu kém ảnh 1
Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị kiểm tra công tác cải cách hành chính tại một cơ sở


Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì và phát biểu kết luận Hội nghị:

1. Về tổng kết công tác năm 2013

* Về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại:

 Năm 2013, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do tác động từ hậu quả của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và những diễn biến phức tạp trong khu vực, trên thế giới; thiên tai, bão lụt, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, song với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, kinh tế - xã hội Thủ đô tiếp tục phát triển, đạt được kết quả quan trọng và khá toàn diện. Ba mục tiêu lớn là tăng trưởng hợp lý, kiềm chế lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả. Kinh tế Hà Nội tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,25% so với năm 2012. Chỉ số giá tiêu dùng cả năm tăng dưới 8%; thấp hơn năm 2012. Nổi bật là, Thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013, đạt 100,9% dự toán pháp lệnh, với số thu hơn 163.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Theo số liệu thống kê, năm 2013, Hà Nội đã đóng góp vào thành tựu chung của cả nước: 10,1% GDP, 7,5% kim ngạch xuất khẩu, 17,2% thu ngân sách, 21,6% tổng vốn đầu tư xã hội. Hà Nội giữ vững vị trí trong nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài; được bình chọn là điểm đến du lịch hấp dẫn thứ 5 châu Á.

Cải cách hành chính theo tinh thần “Năm kỷ cương hành chính” được thực hiện quyết liệt, đã tạo được chuyển biến rõ nét trong kỷ luật, kỷ cương công vụ. Công tác quản lý đô thị một số mặt có nhiều tiến bộ, tình trạng ùn tắc giao thông được cải thiện đáng kể, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí; việc triển khai thực hiện, đưa Luật Thủ đô đi vào cuộc sống có rất nhiều cố gắng. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và y tế tiếp tục phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, đạt được những kết quả rất nổi bật. An sinh xã hội luôn được chú trọng, đời sống của người dân được cải thiện, đặc biệt là nhân dân ở các vùng nông thôn và vùng xa trung tâm Thành phố. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được tập trung thực hiện tốt. Hoạt động đối ngoại, hợp tác, giao lưu với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước tiếp tục được đẩy mạnh; vị thế của Thủ đô ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành ở một số cấp, ngành, lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt. Vẫn còn những tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức chưa làm hết trách nhiệm; thậm chí còn để xảy ra những vụ việc sai phạm nghiêm trọng mà Thành phố đã và đang chỉ đạo xử lý kiên quyết, nghiêm minh. Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn cần phải tiếp tục quan tâm, tháo gỡ; kim ngạch xuất khẩu, vốn đầu tư xã hội đạt thấp. Tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản còn nhiều; nợ xấu ngân hàng vẫn ở mức cao,…

* Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

Năm 2013, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo với quyết tâm chính trị rất cao, tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Chương trình số 01 của Thành ủy. 

Ngay sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Thành ủy Hà Nội đã tích cực đi đầu trong thực hiện thí điểm lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo chủ chốt của Thành phố và lãnh đạo của 7 sở, ngành quan trọng. Đã chọn năm 2013 là “Năm kỷ cương hành chính” với quyết tâm tạo ra những chuyển động tích cực, rõ nét trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ở mọi cấp, mọi ngành. Khắc phục có hiệu quả những yếu kém, khuyết điểm trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, phê duyệt dự án và tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong giao tiếp, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Sau hơn một năm đã có nhiều chuyển biến tiến bộ, được doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân ghi nhận, đánh giá tích cực. Kỷ cương hành chính được tăng cường; chất lượng quản lý, nhất là ở những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực từng bước được cải thiện; ý thức, thái độ, trách nhiệm và hiệu quả trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp được nâng lên; những ý kiến phản hồi từ dư luận xã hội được quan tâm lắng nghe để có điều chỉnh kịp thời.  

Những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã góp phần quan trọng tạo nên những chuyển biến tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Thành phố. Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương. Chủ trương tổ chức cưới vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm được thực hiện nghiêm túc trong cán bộ, đảng viên, từng bước được hưởng ứng rộng rãi trong nhân dân. Việc phổ biến, quán triệt nghị quyết gần đây được tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến, thành phần được mở rộng, gắn quán triệt nghị quyết với xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực hơn.

Công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên tiếp tục được chú trọng, có chuyển biến tốt hơn, nhất là trong thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”. Đề án 06 của Thành ủy về “Kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” được ban hành đã giúp tháo gỡ nhiều vấn đề khó, vướng mắc tồn tại nhiều năm nay.

Công tác cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình, tạo thuận lợi cho cấp ủy trong việc lựa chọn, bố trí, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển và sử dụng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Thành phố. Tăng cường rèn luyện, đào tạo cán bộ thông qua luân chuyển. Lĩnh vực kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm đẩy mạnh, tập trung vào những việc, những ngành, lĩnh vực còn nhiều yếu kém, đạt được kết quả đáng khích lệ, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Công tác dân vận có nhiều tiến bộ, tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tích cực tham gia giải quyết những việc khó, việc liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, mâu thuẫn phức tạp nảy sinh trong nhân dân. Công tác củng cố, xây dựng hệ thống chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp Thành phố tiếp tục được chú trọng, hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động nhiều mặt được nâng lên. 

* Về kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy:

Thành ủy nhất trí cao với dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2013, một số trọng tâm công tác năm 2014 và thống nhất nhận định: Năm qua, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đổi mới mạnh mẽ phong cách công tác, lề lối làm việc, vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và đạt kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Với tinh thần cầu thị, gương mẫu, tự giác và trách nhiệm, tập thể và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ động, nghiêm túc thực hiện phương hướng, kế hoạch và các biện pháp khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm nêu ra trong quá trình kiểm điểm. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, sửa chữa yếu kém, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên từng lĩnh vực công tác được phân công bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. 

Ban Thường vụ chú trọng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), gắn với thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI). Theo đó, tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy tính năng động, sáng tạo, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ thể hiện sự quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, sâu sát, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực khó, phức tạp; kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh, được dư luận quan tâm để chỉ đạo giải quyết. Phong cách “Nói đi đôi với làm” được phát huy; kỷ cương được siết chặt, thưởng phạt công minh.  

2. Về thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI)

Thành ủy cơ bản nhất trí với các dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) do Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn bị, cụ thể:

* Đối với Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 74-KL/TW về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”.

Yêu cầu đối với Chương trình là đề ra hệ thống các giải pháp để phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội trong tình hình có nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn rất nhiều so với dự báo. Đối với từng lĩnh vực cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp sát thực tế, có điểm nhấn, tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, như:

- Xác định những việc Thành phố cần tập trung giải quyết để thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược, như tiếp tục tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách cho các doanh nghiệp, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính, làm chậm trễ, mất cơ hội đầu tư, triển khai các dự án, gây lãng phí và làm giảm hiệu quả kinh tế - xã hội.

- Phát triển thị trường; đẩy mạnh thu hút đầu tư cho những ngành kinh tế mũi nhọn, những sản phẩm tiêu biểu, có tính cạnh tranh cao của Thủ đô, đảm bảo chỉ tiêu thu hút đầu tư xã hội từ 12-13%. Chú trọng đầu tư cho lĩnh vực Thành phố có thế mạnh, như du lịch, phát triển nông nghiệp, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, để mọi người dân Thủ đô đều được thụ hưởng những kết quả tiến bộ của phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường công tác thông tin, nhất là thông tin qua báo chí, góp phần cung cấp kịp thời thông tin hai chiều, quảng bá hình ảnh Thủ đô văn hiến, văn minh, hòa bình, hữu nghị.

- Thực hiện tốt Chỉ thị số 01 của UBND Thành phố về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, với mục tiêu tăng cường kỷ cương trật tự và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo ra chuyển biến mới, thực chất trong ý thức, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và từng người dân Thủ đô; trong đó đề cao vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố, nhất là người đứng đầu theo tinh thần “vì danh dự và trách nhiệm với Thủ đô”.

* Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.  

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá khách quan, sát thực tế, rà soát nội dung Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 25/4/2013 của Thành ủy thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) và các quy hoạch, nghị quyết chuyên đề của HĐND Thành phố về cơ chế, chính sách giáo dục - đào tạo, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hệ thống, kế thừa và phát triển; đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đối với Thành phố với tinh thần các chỉ tiêu phấn đấu của Hà Nội phải cao hơn mức Trung ương đề ra cho cả nước.

Cần lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, có trọng tâm, trọng điểm, nhằm giải quyết có hiệu quả những vấn đề cụ thể của Hà Nội, như: Giáo dục và đào tạo của Thủ đô phải hướng vào nhiệm vụ trung tâm là xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh để có môi trường giáo dục lành mạnh; xây dựng và thực hiện bộ quy tắc chuẩn về chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của Thủ đô; ưu tiên quỹ đất để xây dựng trường học, nhất là trường mầm non, tiểu học ở các khu vực đông dân cư, các khu công nghiệp; vấn đề xã hội hóa giáo dục; đánh giá chất lượng giáo dục; chế độ, chính sách ưu đãi đối với giáo viên vùng khó khăn, xa trung tâm; việc ngăn chặn, khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong ngành...

Trên từng mục tiêu, chỉ tiêu, cần xác định rõ giải pháp, bước đi, thời gian hoàn thành, phân công rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm, để tập trung chỉ đạo. 

3. Về Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2014  

Hội nghị Thành ủy đã thống nhất trong năm 2014 tổ chức 3 cuộc kiểm tra chuyên đề trên các lĩnh vực: Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chương trình số 03 của Thành ủy và Nghị quyết số 13 (năm 2012), Nghị quyết số 02 (năm 2013) của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Kiểm tra việc thực hiện Chương trình 01 của Thành uỷ; Nghị quyết 09 và Đề án số 06 của Ban Thường vụ Thành uỷ. Kiểm tra việc thực hiện Chương trình 04 của Thành uỷ (khóa XV).

Việc thực hiện tốt các cuộc kiểm tra, giám sát này không chỉ có tác dụng riêng đối với các đơn vị được kiểm tra, giám sát, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, mà còn góp phần quan trọng đối với việc hoàn thiện chủ trương, chính sách, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và ý thức, trách nhiệm, sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, khắc phục, xử lý kịp thời các vi phạm, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức.

4. Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

Năm 2014 là năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô được dự báo tiếp tục còn có nhiều khó khăn, thách thức; năm kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô và nhiều ngày lễ lớn khác của đất nước; "Năm trật tự và văn minh đô thị" và tích cực triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2014, toàn Thành phố cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Về lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại của Thành phố: Thực hiện tốt Thông báo kết luận Hội nghị Thành ủy lần thứ 14, trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô; Luật Thủ đô; 9 chương trình công tác lớn của Thành ủy, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá của Thành phố. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 8 tập trung cao cho ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đồng thời, tranh thủ thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo động lực, niềm tin cho người dân và doanh nghiệp, phấn đấu có mức tăng trưởng cao hơn năm 2013. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện tốt "Năm trật tự và văn minh đô thị” với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có tính đột phá, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

- Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tiếp tục chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh trong tất cả các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), các nghị quyết của Trung ương, Chương trình số 01 của Thành ủy, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung khắc phục, sửa chữa có hiệu quả những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11 của Thành ủy về tổ chức cưới vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Kiên quyết xử lý thật nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp đã được nhắc nhở nhưng không sửa chữa. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp và chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố theo kế hoạch. Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cấp, chuẩn bị trước một bước về nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp khóa tới.

- Trước mắt: Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, để nhân dân vui xuân, đón Tết Giáp Ngọ vui tươi, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết; hết sức quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách xã hội, người có công, các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo thực hiện tốt việc bình ổn giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu; tăng cường các biện pháp kiểm soát thị trường; chỉ đạo thực hiện tốt việc bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ và đốt pháo, đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Các cấp, các ngành, đặc biệt là các đồng chí Thành ủy viên, các đồng chí đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt Công văn số 178-CV/TW, ngày 31/12/2013 của Ban Bí thư về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tổ chức tốt các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, trong đó có nội dung: Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên; không được sử dụng tiền, phương tiện và tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết.  

Thừa lệnh Ban Thường vụ Thành ủy, Văn phòng Thành ủy thông báo kết luận Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố để các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố tổ chức thực hiện.

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích