Hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức

  • 05/10/2020 12:47
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Theo Bộ Nội vụ, việc xác định số lượng ngạch, cơ cấu ngạch công chức phải được thực hiện đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức mới bảo đảm tính chính xác, phù hợp với thực tiễn quản lý, sử dụng công chức.
Hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức ảnh 1

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức. Theo tờ trình dự thảo, Bộ Nội vụ cho biết, vị trí việc làm được xác định tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức. Vị trí việc làm là căn cứ để xác định số lượng ngạch, cơ cấu ngạch công chức.

Để có có cơ sở quyết định và quản lý về số lượng ngạch, cơ cấu ngạch công chức của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phải có đầy đủ thông tin về vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức trên cơ sở tổng hợp của Bộ, ngành, địa phương.

Do vậy, việc xác định số lượng ngạch, cơ cấu ngạch công chức phải được thực hiện đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức mới bảo đảm tính chính xác, phù hợp với thực tiễn quản lý, sử dụng công chức.

Để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, số lượng ngạch và cơ cấu ngạch công chức, dự thảo Thông tư quy định 03 nguyên tắc xác định cơ cấu ngạch công chức gồm: Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiêu chuẩn các ngạch công chức hành chính và bản mô tả công việc, khung năng lực phù hợp của mỗi vị trí việc làm;

Tuân thủ quy định về ngạch công chức hành chính cao nhất được áp dụng trong từng cấp hành chính hoặc từng cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Phải căn cứ vào Danh mục vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh việc quy định nguyên tắc xác định cơ cấu ngạch công chức, dự thảo thông tư cũng hướng xác định mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm, cơ sở xác định ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm...

Về việc quyết định cơ cấu ngạch công chức, dự thảo Thông tư quy định, trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kèm theo vị trí việc làm đã được phê duyệt của bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định về số lượng ngạch, cơ cấu ngạch công chức của bộ, ngành, địa phương.

Tin cùng chuyên mục