Hướng dẫn thanh, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV từ quỹ Bảo hiểm y tế

  • 08/04/2021 16:13
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Sau khi nhận được kinh phí do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp, Trung tâm Giám định có trách nhiệm chuyển tiền tạm ứng mua thuốc kháng HIV cho nhà thầu theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Thông tư số 22.
Hướng dẫn thanh, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV từ quỹ Bảo hiểm y tế ảnh 1
Nhân viên y tế tư vấn điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn hướng dẫn mua sắm, sử dụng và thanh, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV theo Thông tư số 22/2020 của Bộ Y tế.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, ngày 2-12-2020, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 22/2020/TT-BYT quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư số 22).

Để có cơ sở tổ chức thực hiện, sau khi có ý kiến của Bộ Y tế góp ý dự thảo hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến (Trung tâm Giám định) nghiên cứu, tổ chức, triển khai thực hiện Thông tư số 22 và hướng dẫn một số nội dung cụ thể.

Về cấp, tạm ứng kinh phí mua thuốc kháng HIV, sau khi ký kết hợp đồng cung ứng thuốc kháng HIV hoặc hợp đồng mua bổ sung thuốc kháng HIV với nhà thầu, Trung tâm Giám định (đơn vị được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao ký hợp đồng với nhà thầu) có trách nhiệm gửi bản sao Hợp đồng kèm theo toàn bộ phụ lục của từng tỉnh, hợp đồng mua bổ sung thuốc kháng HIV cho BHXH Việt Nam, bảo hiểm xã hội các tỉnh.

Hằng quý, Trung tâm Giám định lập Giấy đề nghị tạm ứng kinh phí mua thuốc kháng HIV gửi Vụ Tài chính Kế toán làm cơ sở cấp ứng kinh phí mua thuốc kháng HIV. Mức đề nghị tạm ứng bằng 80% giá trị thuốc kháng HIV nguồn quỹ bảo hiểm y tế (bao gồm chi phí thuốc kháng HIV thuộc trách nhiệm chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và phần cùng chi trả thuốc kháng HIV thuộc trách nhiệm chi trả của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế) theo kế hoạch tiếp nhận thuốc của các cơ sở y tế và báo cáo tổng hợp số lượng thuốc kháng HIV nhà thầu đã cung ứng cho các cơ sở y tế của quý đầu tiên.

Từ quý thứ hai trở đi, tạm ứng bằng 80% chi phí thuốc kháng HIV nguồn quỹ Bảo hiểm y tế người bệnh đã sử dụng của quý trước liền kề.

Sau thời điểm hết hiệu lực cung ứng thuốc quy định tại thỏa thuận khung và hợp đồng cung ứng thuốc, chỉ thực hiện việc thanh toán chi phí thuốc kháng HIV nguồn quỹ bảo hiểm y tế người bệnh đã sử dụng của quý trước theo hướng dẫn tại Công văn này.

Sau khi nhận được kinh phí do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp, Trung tâm Giám định có trách nhiệm chuyển tiền tạm ứng mua thuốc kháng HIV cho nhà thầu theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Thông tư số 22.

Về thanh toán, quyết toán kinh phí mua thuốc kháng HIV với nhà thầu, hằng tháng, căn cứ vào quyết toán chi phí thuốc kháng HIV nguồn quỹ BHYT người bệnh đã sử dụng của quý trước liền kề (bao gồm chi phí thuốc kháng HIV thuộc trách nhiệm chi trả của quỹ BHYT và phần cùng chi trả thuốc kháng HIV thuộc trách nhiệm chi trả của người bệnh có thẻ BHYT), Trung tâm Giám định lập Giấy đề nghị thanh toán chi phí thuốc kháng HIV nguồn quỹ BHYT sau khi trừ đi chi phí đã tạm ứng cho nhà thầu của quý đó.

Trường hợp số đã tạm ứng lớn hơn số phải thanh toán thì thực hiện giảm trừ vào số tạm ứng của quý tiếp theo.

Trung tâm Giám định chịu trách nhiệm thanh lý hợp đồng cho nhà thầu sau khi số lượng thuốc kháng HIV nguồn quỹ bảo hiểm y tế cung ứng cho các cơ sở y tế đã được người bệnh bảo hiểm y tế sử dụng hết.

Sau khi nhận được kinh phí, Trung tâm Giám định có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu theo quy định.

Tin cùng chuyên mục