Hướng dẫn quản lý thu BHYT đối với người tham gia do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng

  • 02/01/2020 14:58
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý và hạch toán số tiền phải thu, ghi thu BHYT đối với người tham gia BHYT do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng đúng quy định và đảm bảo tiến độ.
Hiện nay, các địa phương lập danh sách người chỉ tham gia BHYT chưa chi tiết theo từng loại chế độ

Hiện nay, các địa phương lập danh sách người chỉ tham gia BHYT chưa chi tiết theo từng loại chế độ

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thực hiện Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán bảo hiểm xã hội, Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp còn vướng mắc trong việc hạch toán số tiền phải thu, số tiền ghi thu BHYT cho người tham gia BHYT do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng.

Nguyên nhận vướng mắc do hiện nay có tình trạng bảo hiểm xã hội các tỉnh khi lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT chưa chi tiết theo từng loại chế độ quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH, ví dụ: Hưu quân đội do quỹ bảo hiểm xã hội đóng, hưu quân đội do ngân sách nhà nước đóng…

Để việc quản lý và hạch toán số tiền phải thu, ghi thu BHYT đối với người tham gia BHYT do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng đúng quy định và đảm bảo tiến độ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh khẩn trương chỉ đạo, thực hiện các công việc sau:

Rà soát, đối chiếu danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp với danh sách cấp thẻ BHYT; lập Mẫu D03-TS do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng hằng tháng kể từ ngày 01/01/2019 chuyển Phòng Quản lý thu/ Tổ Thu, lưu ý khi lập Mẫu D03-TS tách “Đối tượng tham gia” theo từng loại chế độ. 

Lưu ý khi lập Mẫu D03-TS: Ví dụ như: đối tượng tham gia: hưu quân đội nguồn ngân sách nhà nước; Đối tượng tham gia: hưu quân đội nguồn quỹ bảo hiểm xã hội; Đối tượng tham gia: hưu công nhân viên chức nguồn ngân sách nhà nước; Đối tượng tham gia: hưu công nhân viên chức nguồn quỹ bảo hiểm xã hội.

Hoàn thành việc lập Mẫu D03-TS hằng tháng của năm 2019 xong trước ngày 31/12/2019; từ tháng 01/2020, hằng tháng, thực hiện việc lập phát sinh tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng vào Mẫu D03-TS.

Bên cạnh đó, bộ phận thu nhận Mẫu D03-TS do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng hằng tháng từ Bộ phận chính sách bảo hiểm xã hội lập kể từ ngày 01/01/2019; cập nhật Mẫu D03-TS hằng tháng kể từ ngày 01/01/2019 và hoàn thành trước 31/12/2019 vào phần mềm quản lý thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT; từ tháng 01/2020, hằng tháng thực hiện việc cập nhật phát sinh tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng.

Tin cùng chuyên mục