Hướng dẫn một số điểm mới về quy trình thực hiện giải quyết chế độ tai nạn lao động

  • 19/10/2020 15:05
  • 0 bình luận
  • P. Phương
  • In bài
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội vừa ban hành văn bản hướng dẫn một số điểm mới về quy trình thực hiện giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số 88/2020/NĐ-CP và phân cấp theo quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH.
Hướng dẫn một số điểm mới về quy trình thực hiện giải quyết chế độ tai nạn lao động ảnh 1

Người lao động làm thủ tục tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo đó, có một số thay đổi về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ngoài ra có một số nội dung vướng mắc về việc phân cấp giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo phản ánh của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện một số điểm mới.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH.

Về phân cấp giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêi cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện việc phân cấp giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng theo quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Điều 2 Quyết định số 166/QĐ-BHXH phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Về nguyên tắc, khi phân cấp, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phải quản lý được và phải chịu trách nhiệm đối với việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội của bảo hiểm xã hội cấp huyện. Đối với bảo hiểm xã hội huyện chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội thì chưa thực hiện phân cấp.

Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch để đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức cấp huyện và sắp xếp lại nhân sự để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

Về công tác tổ chức thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội: Chủ trì phối hợp với Vụ Tài chính - Kế toán chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra bảo hiểm xã hội tỉnh việc thực hiện quy trình giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 88/2020/NĐ-CP; phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin triển khai, điều chỉnh các phần mềm nghiệp vụ liên quan đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Tin cùng chuyên mục