Hết 2019: Cắt giảm 128 phòng thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, 15 Kho bạc Nhà nước cấp huyện

  • 04/10/2019 13:09
  • 0 bình luận
  • Linh Nhật
  • In bài
ANTD.VN - Toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước, sẽ thực hiện cắt giảm 128 phòng tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; sáp nhập, cắt giảm 15 Kho bạc Nhà nước cấp huyện và xóa bỏ 48 cấp tổ đội tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội và TP.HCM.
Từ 1/10/2019, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới theo Quyết định số 1618/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, các phòng chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh được giảm từ 7 phòng xuống còn 5 phòng, gồm có: Phòng Kế toán nhà nước; Phòng Kiểm soát chi; Phòng Thanh tra - Kiểm tra; Phòng Tài vụ - Quàn trị; Văn phòng. Riêng Kho bạc Nhà nước Hà Nội được tổ chức 3 Phòng Kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước TP.HCM được tổ chức 2 Phòng Kiểm soát chi.

Như vậy, hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục cắt giảm 128 phòng tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; sáp nhập, cắt giảm 15 Kho bạc Nhà nước cấp huyện và xóa bỏ 48 cấp tổ đội tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội và TP.HCM.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ cắt giảm 128 phòng thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

Hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ cắt giảm 128 phòng thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

Ngoài quy định nêu trên, Quyết định số 1618/QĐ-BTC cũng nêu rõ, quan hệ giữa Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh với UBND các cấp được quy định như sau: Được UBND cùng cấp tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ và chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Uỷ ban nhân dân cùng cấp theo quy định của pháp luật; Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất, kiến nghị với UBND cấp tỉnh trong việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và huy động vốn cho ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về số liệu thu, chi ngân sách nhà nước và các hoạt động của KBNN có liên quan theo quy định với UBND cấp tỉnh, thực hiện thông tin báo cáo về số liệu thu, chi ngân sách nhà nước cho UBND cấp huyện và UBND cấp xã theo quy định.

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện các quy định của Bộ Tài chính về quan hệ công tác với các cơ quan tài chính trên địa bàn. Được phép yêu cầu các cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan tài chính cấp huyện và cơ quan nhà nước khác có liên quan trên địa bàn cung cấp hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định phục vụ cho hoạt động Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo về số liệu thu, chi ngân sách nhà nước và các hoạt động của Kho bạc Nhà nước có liên quan theo quy định cho cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan tài chính cấp huyện và cơ quan nhà nước khác có liên quan trên địa bàn.

Quyết định số 1618/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2019. Kho bạc Nhà nước hoàn thành việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước cấp huyện trước ngày 31/12/2019.

Đây là đợt sắp xếp lớn thứ hai, kể từ năm ngoái, khi hệ thống Kho bạc Nhà nước kiện toàn, xóa bỏ 43 phòng giao dịch (tương đương Kho bạc Nhà nước cấp huyện) làm nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh lỵ thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

Tin cùng chuyên mục