HĐND Hà Nội giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế

  • 20/08/2016 23:01
  • 0 bình luận
  • Ngọc Khánh
ANTD.VN - Dự kiến trong tháng 9-2016, HĐND TP Hà Nội sẽ tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016. 

Phạm vi giám sát trong thời gian từ 1-1-2015 đến hết ngày 31-8-2016. Đối tượng giám sát là các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được giao biên chế và ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP Hà Nội.

Việc giám sát sẽ tập trung vào công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc tham mưu, đề xuất thành lập mới các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; vấn đề xử lý đối với các cơ quan, đơn vị đã có quyết định sáp nhập hoặc giải thể, hoặc để hết chức năng, nhiệm vụ.

Tin cùng chuyên mục