Hàng loạt quy định mới về nhà ở sắp có hiệu lực

  • 25/12/2020 11:00
  • 0 bình luận
  • H.Linh
  • In bài
ANTD.VN - Theo Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2013, từ 8/2/2021, xây dựng tạm được cấp quyền sở hữu nhà ở, thay đổi tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu…

Khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định, để được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng…

Tuy nhiên, Nghị định 148/2020 đã sửa điều kiện này. Cụ thể, Giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng…

Như vậy, so với quy định cũ, Nghị định mới đã công nhận cả giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn (xây dựng tạm).

Ngoài nội dung trên, Theo khoản 4 Điều 35 Nghị định 43/2014, tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu trong trường hợp: Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

So với Nghị định trên, Nghị định 148/2020 đã bổ sung trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 của Nghị định 43/2014 có giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Về điều kiện dự án kinh doanh nhà ở để bán được chuyển nhượng QSDĐ, Khoản 1 Điều 41 Nghị định 43/2014 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 17 Điều 1 Nghị định 148/2020 nêu rõ, điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) dưới hình thức phân lô, bán nền gồm:

Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; các điều kiện khác theo quy định của pháp luật…

Như vậy, quy định mới đã bỏ điều kiện phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện và bổ sung các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị… so với quy định hiện hành.

Tin cùng chuyên mục