Hà Nội sẽ liên tục kiểm tra công vụ đột xuất trong năm 2020

  • 31/12/2019 18:00
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 30/12/2019 về việc kiểm tra công vụ năm 2020.
Tiếp dân ở bộ phận một cửa tại UBND huyện Ba Vì

Tiếp dân ở bộ phận một cửa tại UBND huyện Ba Vì

Trong đó nội dung chính được đề cập là việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc thực hiện các quy định liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư của các cơ quan, đơn vị;

Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; việc nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

Việc tổ chức triển khai các nội dung công việc, nhiệm vụ được Thành ủy, UBND Thành phố giao; trong đó, tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 05 năm, 2015 - 2020;

Việc triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố về triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2020 của UBND Thành phố...

"Hoạt động kiểm tra công vụ sẽ tiến hành kiểm tra theo chương trình, kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất (không thông báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra). Kiểm tra theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức", kế hoạch nêu rõ.

Tin cùng chuyên mục