Hà Nội sẽ đưa ra khỏi bộ máy cán bộ, công chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm

  • 05/02/2017 17:01
  • 0 bình luận
  • Ngọc Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. UBND TP cũng nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp.
Cán bộ, công chức Hà Nội phải thực hiện đầy đủ quy định về đạo đức công vụ (ảnh minh họa)

Cán bộ, công chức Hà Nội phải thực hiện đầy đủ quy định về đạo đức công vụ (ảnh minh họa)

Tại Chỉ thị đầu tiên của năm 2017, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố tổng rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bộ thủ tục hành chính, quy trình, quy chế làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình kiểm tra, rà soát, cần tập trung phát hiện các nội dung bất cập, hạn chế phát triển, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân để đề xuất bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện theo nguyên tắc “đúng pháp luật, đơn giản hóa, minh bạch, rút gọn đầu mối và rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường phân cấp, tạo sự chủ động cho cấp huyện”.

Yêu cầu tiếp tục thực hiện phương châm 5 rõ - “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh việc phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cán bộ, công chức theo hướng chuyên môn hóa từng khâu, từng loại công việc. Cùng với đó, lãnh đạo bộ phận phải bao quát, quán xuyến công việc, thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý tình huống vào báo cáo lãnh đạo và cơ quan quản lý cấp trên kịp thời.

Nhằm gia tăng hiệu quả giám sát của người dân, doanh nghiệp đối với quá trình giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo tiếp tục hoàn hiện quy trình tiếp thu và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính và trình độ chuyên môn, thái độ, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

Tiếp nối những thành công của công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong năm 2016, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở ngành, quận huyện tích cực triển khai nội dung này trong năm 2017; đảm bảo nguyên tắc “một đầu mối - một việc xuyên suốt”.

Nhấn mạnh tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu, UBND TP chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm, văn hoá ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thụ lý giải quyết thủ tục hành chính và người đứng đầu các tổ, bộ phận, cá nhân trực tiếp thực thi công vụ. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện đúng, đủ chức trách và nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy né tránh trách nhiệm. Đặc biệt, thành phố nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Khẳng định sẽ quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu khắc phục tình trạng không rõ trách nhiệm trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, bộ phận tiếp công dân. Cán bộ lãnh đạo quản lý chịu trách nhiệm liên đới khi để cấp dưới trực tiếp có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nếp sống văn hoá.

Thành phố cũng chỉ đạo siết chặt thanh tra, kiểm tra công vụ trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; xử lý, kỷ luật nghiêm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm; kiên quyết thực hiện tinh giản số cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ. Thành phố yêu cầu Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ định kỳ và đột xuất trên địa bàn thành phố.

Tin cùng chuyên mục