Hà Nội rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo

  • 02/11/2016 18:15
  • 0 bình luận
  • Ngọc Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội, các trường trực thuộc Thành ủy tập trung triển khai thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 ở các cấp theo quy định.
Công tác nhân sự luôn được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm

Công tác nhân sự luôn được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm

Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản số 453-CV/TU chỉ đạo về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004, của Bộ Chính trị khóa IX về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05/6/2011, của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo, trong những năm qua, công tác quy hoạch cán bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo triển khai cơ bản có nền nếp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, nhất là việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và nhân sự đại biểu HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhằm đáp ứng yêu cầu chủ động chuẩn bị nguồn trong công tác cán bộ của thành phố và các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội, các trường trực thuộc Thành ủy tập trung triển khai thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 ở các cấp theo nội dung quy định tại Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 05/11/2012, của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 05/01/2013, của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu thời gian thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 xong trước ngày 30/12/2016.

Tin cùng chuyên mục