Hà Nội: Phương án nhân sự HĐND quận, huyện nhiệm kỳ mới phải theo mô hình chính quyền đô thị

  • 24/02/2020 14:47
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Ở nhiệm kỳ 2020-2025 tới đây, tất cả HĐND các quận, huyện, thị xã và HĐND phường của Hà Nội sẽ chỉ có 1 Phó Chủ tịch, còn chức danh Chủ tịch HĐND sẽ do Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm…
Ở nhiệm kỳ tới, HĐND cấp quận, phường của Hà Nội sẽ chỉ có 1 Phó Chủ tịch

Ở nhiệm kỳ tới, HĐND cấp quận, phường của Hà Nội sẽ chỉ có 1 Phó Chủ tịch

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 17-HD/BTCTU ngày 20-1-2020 về “Một số nội dung công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Luật số 47/2019/ QH14 và Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội”.

Theo Hướng dẫn này, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 của Hà Nội, cụ thể là các chức danh lãnh đạo HĐND cấp quận, huyện, thị xã và cấp phường của thành phố sẽ được định hướng 4 nội dung lớn.

Cụ thể, ở nhiệm kỳ tới đây, thực hiện Luật số 47/2019/QH14, số lượng Phó Chủ tịch HĐND quận, huyện, thị xã của Hà Nội sẽ chỉ còn 1 người (giảm 1 người so với Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành).

Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy, chức danh Chủ tịch HĐND quận, huyện, thị xã do Bí thư hoặc Phó Bí thư quận, huyện, thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025 kiêm nhiệm, trường hợp đặc biệt do Ủy viên Ban thường vụ cấp ủy đảm nhiệm. 

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội lưu ý, khi xây dựng phương án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải gắn với công tác nhân sự lãnh đạo HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng tinh thần của Luật số 47/2019/QH14 và Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội.

Trong đó, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTU nêu rõ: “Không kiện toàn bổ sung thêm phó chủ tịch HĐND quận, huyện, thị xã ở những địa phương hiện đang có 1 phó chủ tịch HĐND”.

Ở những quận, huyện, thị xã hiện đang có 2 phó chủ tịch HĐND, nếu cả hai đều đủ điều kiện tái cử thì xem xét, đánh giá năng lực, trình độ, kinh nghiệm, sở trường công tác để bố trí 1 Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách và cơ cấu tham gia Ban thường vụ cấp ủy (nếu Chủ tịch HĐND là Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy).

Đồng thời bố trí 1 Phó Chủ tịch HĐND đảm nhiệm công tác khác phù hợp ngay tại địa phương hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều động sang địa phương, cơ quan, đơn vị khác cho phù hợp.

Với các đồng chí không bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn tái cử cấp ủy hoặc có nguyện vọng thôi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 thì cấp ủy nghiên cứu, bố trí hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí công tác khác hoặc giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Tương tự, ở cấp phường, theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, chức danh Chủ tịch HĐND phường sẽ do Bí thư hoặc Phó bí thư Đảng ủy phường kiêm nhiệm, trường hợp đặc biệt do Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy phường đảm nhiệm.

Phó chủ tịch HĐND phường chuyên trách tiếp tục tham gia thường vụ cấp ủy hoặc cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (nếu còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn); đồng thời bố trí kiêm nhiệm các chức danh khác tại địa phương; các đồng chí cấp ủy viên là lãnh đạo các ban của HĐND phường tiếp tục tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (nếu còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn).

Sau ngày 1-7-2021, khi Nghị quyết số 97/2019/QH14 có hiệu lực, các đồng chí công tác tại HĐND phường sẽ được bố trí, sắp xếp hoặc giải quyết chính sách theo đúng quy định hiện hành.

Ban Tổ chức Thành ủy cũng nêu rõ yêu cầu, công tác nhân sự phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, tính đồng bộ trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị cấp phường khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Đồng thời, phải bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch.

Tin cùng chuyên mục