Hà Nội đề nghị tăng số lượng đại biểu chuyên trách của HĐND TP

  • 02/04/2021 06:08
  • 0 bình luận
  • Thư Kỳ
  • In bài
ANTD.VN - Chiều 1-4, Quốc hội cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 có 18 đại biểu hoạt động chuyên trách trên tổng số 105 đại biểu. Nhiệm kỳ 2021-2026 tới đây, TP Hà Nội đề nghị bố trí 19 đại biểu hoạt động chuyên trách, trong đó 3 đại biểu là lãnh đạo HĐND TP (gồm Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch), mỗi ban của HĐND TP bố trí 4 đại biểu (gồm Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và 1 ủy viên hoạt động chuyên trách).

Lý do là TP Hà Nội thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo hướng không tổ chức HĐND ở các phường thuộc quận và thị xã nên nhiều nhiệm vụ của HĐND phường được chuyển lên cho chính quyền địa phương ở quận, thị xã và cấp thành phố. Tuy vậy, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019 thì HĐND cấp tỉnh được bố trí tối đa 10 đại biểu hoạt động chuyên trách, luật không có quy định về ủy viên hoạt động chuyên trách tại các ban của HĐND cấp tỉnh.

Đối với HĐND quận, huyện, thị xã và HĐND xã, thị trấn, TP Hà Nội kiến nghị thực hiện việc bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, tại mỗi quận, huyện, thị xã có từ 5-6 đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách (gồm: Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó Trưởng các ban của HĐND cấp huyện là đại biểu hoạt động chuyên trách).

Chính phủ thống nhất với đề nghị của TP Hà Nội về việc tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 như trên.

Theo tờ trình của Chính phủ, nội dung đề nghị của TP Hà Nội không làm tăng số lượng đại biểu HĐND TP Hà Nội (theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019 là 95 đại biểu), mà chỉ tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách, tăng một số chức danh lãnh đạo của Thường trực HĐND, các ban của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 (khi tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026 thì phải giảm số cán bộ, công chức ở các cơ quan của TP Hà Nội để bảo đảm tổng biên chế hành chính của TP Hà Nội giữ nguyên).

Mặt khác, việc đề xuất tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội chỉ thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 là để triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Sau khi kết thúc thực hiện thí điểm thì sẽ tiến hành tổng kết để đánh giá, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp.

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét và bổ sung nội dung quy định nội dung thực hiện thí điểm về số lượng, chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Tin cùng chuyên mục