Hà Nội đặt mục tiêu 100% cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ đại học

  • 14/06/2016 17:45
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTĐ - Thành ủy Hà Nội vừa chính thức công bố nội dung 6 Chương trình công tác lớn của Thành uỷ khoá XVI để các cấp uỷ trực thuộc và các cơ quan, đơn vị trong toàn Thành phố triển khai, thực hiện, đảm bảo các mục tiêu quan trọng mà Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố đề ra.

Cụ thể, Chương trình số 01 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”.

nâng cao

nâng cao

Giai đoạn 2016-2020, Hà Nội sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và

chất lượng cán bộ

Thực hiện Chương trình này, Thành ủy đề ra các chỉ tiêu cụ thể: hàng năm có trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; kết nạp trên 12.000 đảng viên mới; 100% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý có trình độ đại học, trong đó 40% đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 100% cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn có trình độ đại học.... Đặc biệt, đến năm 2020, tinh giản tối thiểu 10% tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức Thành phố được giao năm 2015.

Với Chương trình 02 về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020”, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm, phấn đấu tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân từ 3,5-4%/ năm trở lên; phấn đấu đến năm 2020 có trên 80% trở lên số xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng thêm 110 - 130 xã so với năm 2015)...

Chương trình số 04 về “Phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020” đưa ra các nội dung thực hiện nhằm mục tiêu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm văn hóa lớn.

Chương trình 05 về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016 – 2020” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô trong mọi tình huống; kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm.

Chương trình 07 về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” có nội dung nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chương trình 08 “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020” với mục tiêu đặt ra là xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Cũng trong ngày 14-6, Văn phòng Thành ủy Hà Nội cho biết, Thành ủy Hà Nội vừa chính thức công bố nội dung Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố.

Tin cùng chuyên mục