Hà Nội đã tinh giản 1.172 biên chế từ năm 2015 đến nay

  • 24/06/2020 10:31
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa văn bản số 2450/UBND-SNV báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo yêu cầu của Nghị quyết số 56/2017/QH14.

Theo đó, đến nay, UBND TP đã quy định chức năng, nhiệm vụ của 22 Sở và cơ quan ngang Sở, 12 phòng chuyên môn thuộc quận, huyện về cơ bản không có vướng mắc.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, xã, phường đã tập trung cao cho công tác thông tin, tuyên truyền đến từng hộ gia đình về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp các thôn, tổ dân phố; tạo được sự ủng hộ, đồng thuận cao của đại đa số nhân dân tại địa phương.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, số đơn vị sự nghiệp của Thành phố đã giảm do sắp xếp theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đến nay là: 256 đơn vị, tương đương 9,5% so với năm 2015 (2.707 đơn vị).

Thời gian tới Hà Nội dự kiến tiếp tục giảm 38 đơn vị (gồm: sự nghiệp thuộc Thành phố 1 đơn vị, Sự nghiệp thuộc Sở 24 đơn vị, Sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện 13 đơn vị). Dự kiến tổng đơn vị sự nghiệp công lập giảm đến hết năm 2020 là: 294 đơn vị, tương đương tỷ lệ 10,86% so với năm 2015.

UBND TP cũng đã chuyển 144 đơn vị sang tự chủ chi thường xuyên, giảm 17.073 biên chế hưởng lương ngân sách; ban hành Kế hoạch nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021, phấn đấu nâng mức tự chủ chi thường xuyên đợt 2 là 196 đơn vị sự nghiệp công lập, tổng đơn vị tự chủ chi thường xuyên 2 đợt là 296 đơn vị, vượt so với chỉ tiêu 257 đơn vị theo Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Việc chuyển đổi sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất danh mục 5 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2017-2020.

Đáng chú ý, thực hiện tinh giản biên chế: tổng số người nghỉ tinh giản biên chế từ năm 2015 đến nay: 1.172 người, gồm: nghỉ hưu trước tuổi 1.103 người, nghỉ việc ngay 69 người.

Tin cùng chuyên mục